Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Planer under arbete

Här ser du vilka planprogram, områdesbestämmelser och detaljplaner som är under arbete i Åstorps kommun.

Om du vill ha ut handlingarna till ett planprogram, områdesbestämmelser eller detaljplan, som inte är ute på samråd eller granskning, är du välkommen att höra av dig till oss. Kontaktinformation finns i spalten till höger.


Planer som du har möjlighet att påverka just nu

Du har möjlighet att påverka förslag till områdesbestämmelser och detaljplaner vid ett eller två tillfällen under planprocessen.          

Planer som är ute för samråd

Just nu har vi inga planer på samråd

Planer som är ute för granskning

Just nu har vi inga planer på granskning

Så här gör du för att lämna in synpunkter på ett ärende

Har du synpunkter på något av ärendena som är ute för samråd eller granskning ska du lämna in dem skriftligt till oss.

Skicka dina synpunkter till:

Bygg- och miljönämnden, 265 80 Åstorp

eller till:

sbf@astorp.se


Sista dag för att lämna in synpunkter står i informationen vid varje ärende, se ovan under respektive ärende.


Om du är sakägare och vill använda din rätt att överklaga ett ärende måste du ha lämnat in skriftliga synpunkter senast under granskningen.

 

Planer som vi arbetar med

Här ser du vilka förslag till planprogram, områdesbestämmelser och detaljplaner som vi arbetar med, men som du just nu inte har möjlighet att påverka.

Arbete inför samråd

Här hittar du planer som vi har fått planbesked för och som vi har börjat arbeta med inför att de ska ut för samråd.

Detaljplan för del av Åstorp 113:137 m.fl.

Ärendet har diarienummer: KS 2016/359

Planområdet är beläget i södra delen av Åstorps tätort mellan Söderåsbanan och Vramsvägen. Syftet med detaljplanen är att tillåta bostäder, i form av fyra byggnader innehållande totalt 24 lägenheter med tillhörande gemensamhetslokal.

 

Detaljplan för ”Tingdalsskolan”, Sparvugglan 4 och del av Björnekulla 8:46

Ärendet har diarienummer: KS 2016/442

Planområdet är beläget i östra delarna av Åstorps tätort intill Tingdalsvägen. Syftet är att med ny detaljplan pröva möjligheten att utöka Tingdalsskolans skolområde för att säkerställa förutsättningar till en framtida utbyggnad av skolan.

 

Detaljplan för Hästhoven 6 och 7

Ärendet har diarienummer: KS 2017/98

Planområdet är beläget i de centrala delarna av Åstorps tätort vid korsningen Västra vägen/Storgatan. Syftet är att med ny detaljplan pröva möjligheten att möjliggör bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus.

 

Detaljplan för Persiljan 13 och del av Åstorp 112:28

Ärendet har diarienummer: KS 2017/99

Planområdet är beläget i de centrala delarna av Åstorps tätort mellan Trädgårdsgatan och Pilgatan intill Planteringsgatan. Syftet är att med ny detaljplan pröva möjligheten att möjliggör bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus.

 

Detaljplan för Broby 50:2 m.fl.

Ärendet har diarienummer: KS 2016/337

Planområdet är beläget i sydöstra delen av Åstorps tätort intill Malmövägen. Syftet är att med ny detaljplan pröva möjligheten att utöka verksamhetsområde Åstorp Södra söderut. Området omfattas av planprogram för Verksamhetsutveckling i södra Åstorp, Broby öster om Malmövägen.

  

Arbete inför granskning

Här hittar du planer som har varit ute för samråd och som vi arbetar med inför att de ska ut för granskning.

Detaljplan för Björnekulla Ås

Ärendet har diarienummer: KS 2015/259

Planområdet som tidigare har inrymt anrika Björnekulla fruktindustrier AB är centralt beläget i Åstorps tätort. Syftet med detaljplanen är att möjliggör bostadsbebyggelse i form av både en- och flerbostadshus i kombination med kontor samt centrumverksamhet. Området omfattas av planprogram för Björnekulla Ås.

SAMRÅD 2017-10-27 -- 2017-11-27

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Björnekulla_Ås_plankarta_samråd.pdf 446.2 kB 2017-10-23 17.18
Björnekulla_Ås_pgb_samråd.pdf 5 MB 2017-10-23 17.18
Björnekulla_Ås_behovsbedömning.pdf 87 kB 2017-10-23 17.19
Björnekulla_Ås_Tekniskt PM.pdf 12.8 MB 2017-10-23 17.20
Björnekulla_Ås_planprogram_godkännande.pdf 19.7 MB 2017-10-23 17.23

Arbete inför antagande

Här hittar du planer som har varit ute för samråd och granskning och som vi nu bereder inför antagande.

Ändring av detaljplan för utökning av Bjärshögs idrottsplats
Ärendet har diarienummer: KS 2017/52

Planområdet är beläget söder om Trädgårdsgatan mellan Lärkgatan och Villagtan i Åstorps tätort. Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra byggande av en arrangemangshall intill befintlig ishall på fastigheten Åstorp 112:87.

SAMRÅD 2017-08-29 -- 2017-09-18

GRANSKNING 2017-10-27 -- 2017-11-27

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ändring bjärshög plankarta_granskning.pdf 221.3 kB 2017-10-23 17.14
Ändring bjärshög plan- och genomförandebeskrivning granskning.pdf 425.6 kB 2017-10-23 17.14

Detaljplan för del av Åstorp 113:41

Ärendet har diarienummer: KS 2016/269

Planområdet är beläget i östra delen av Åstorps tätort, mellan Östra vägen och Skanneliden. Syftet är att med ny detaljplan pröva möjligheten för handel- och restaurangverksamhet i befintlig byggnad.

SAMRÅD 2017-08-29 -- 2017-09-18

GRANSKNING 2017-10-27 -- 2017-11-27

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Åstorp 113_41 _plankarta_granskning.pdf 247.5 kB 2017-10-23 17.13
Åstorp_113_41_pgb_granskning.pdf 605 kB 2017-10-23 17.12

Ändring av detaljplan för centrala delen av Hyllinge samhälle
Ärendet har diarienummer: KS 2017/94

Planområdet är beläget mellan Åkaregatan, Vinkelgatan och Allégatan i Hyllinge. Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra byggande av ett flerbostadshus på fastigheten Hyllinge 4:40.

SAMRÅD 2017-08-29 -- 2017-09-18

GRANSKNING 2017-10-27 -- 2017-11-27

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ändring Hyllinge 4_40_plankarta_granskning.pdf 247.3 kB 2017-10-23 17.11
Ändring Hyllinge 4_40_pgb_granskning.pdf 768.2 kB 2017-10-23 17.11

Detaljplan för Lärkgatan, del av Åstorp 112:36 och Åstorp 112:32 samt Åstorp 112:31

Ärendet har diarienummer: BMn 2012-0587

SAMRÅD 2015-03-02 -- 2015-03-22

GRANSKNING 2017-01-13 -- 2017-02-03

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Lärkgatan plankarta granskning.pdf 372.4 kB 2016-12-19 16.53
Lärkgatan planbeskrivning granskning.pdf 3.5 MB 2017-01-16 17.41
Lärkgatan samrådsredogörelse.pdf 340.3 kB 2016-12-19 16.53
Lärkgatan mötesanteckningar samrådsmöte.pdf 126.2 kB 2016-12-19 16.53
Trafik och trafikbullerutredning.pdf 14 MB 2016-12-19 16.53

Planer som vi är färdiga med

Ett förslag till områdesbestämmelser eller en detaljplan är färdiga när beslutet om att anta dessa har vunnit laga kraft. När en detaljplan har vunnit laga kraft innebär det att exploatören kan börja genomföra det detaljplanen ger rätt till.


För planer som vunnit laga kraft, se rubriken ”Detaljplaner som vunnit laga kraft” i spalten till vänster.

Godkända planprogram

Planprogram Broby, öster om Malmövägen i Åstorps tätort

Planprogrammet visar ett förslag till verksamhetsutveckling och handlingen har varit ute för programsamråd från 2009-11-30 till 2010-01-15. Planprogrammet godkändes av bygg- och miljönämnden 2010-03-17.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta Planprogram verksamhetsområde Broby väster om Malmövägen Godkännadehandling.pdf 114.6 kB 2017-07-24 11.53
Planprogram verksamhetsområde Broby väster om Malmövägen godkännadehandling.pdf 1.6 MB 2017-07-24 11.53

Planprogram Broby, väster om Malmövägen i Åstorps tätort

Planprogrammet visar ett förslag till verksamhetsutveckling och handlingen har varit ute för programsamråd från 2009-11-30 till 2010-01-15. Planprogrammet godkändes av bygg- och miljönämnden 2010-02-24.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta Planprogram verksamhetsområde Broby öster om Malmövägen godkännadehandling.pdf 528.2 kB 2017-07-24 11.54
Planprogram verksamhetsområde Broby österom Malmövägen godkännadehandling.pdf 1.3 MB 2017-07-24 11.54

Vilande planer

Här hittar du de planer som är vilande. Det innebär att det just nu inte pågår något aktivt planarbete. Att planerna är vilande kan till exempel vara för att vi väntar på beslut eller utredningar som krävs för att vi ska kunna fortsätta planarbetet. Om du vill ha handlingarna för ett av dessa ärenden går det bra att kontakta oss. Kontaktinformation finns i spalten till höger.


Planprogram Centrum Nordost, Åstorp del av fastigheterna Åstorp 113:15, Åstorp 113.20 och Björnekulla 13:163 m.fl.

Ärendet har diarienummer: BMn 2013-0017. 

Planprogrammet redovisar ett förslag till ett nytt bostadsområde och har varit ute för programsamråd från 2013-10-01 till 2013-11-10.

 


Planprogram Sydöstra Hyllinge "Lydinge Golf Resort", del av Hyllinge 36:3 mfl, Hyllinge.

Ärendet har diarienummer: BMn 2010-0841.

Planprogrammet visar ett förslag till bostadsutveckling i kombination med företagshotell och mindre hotell och har varit ute för programsamråd

från 2010-11-29 till 2010-12-17.


 

Senaste publiceringsdatum: 2017-12-01
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och byggkontoret
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP

sbf@astorp.se


Anna Bjerndell

Planarkitekt, detaljplanering

Tel. 042-640 78

anna.bjerndell@astorp.se

 

Klara Harmark

Planarkitekt, översiktlig planering

Tel. 042 - 640 81

klara.harmark@astorp.se

Aktuella detaljplaner

Arbete pågår med uppladdningen av detaljplanerna