Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Planer under arbete


Här ser du vilka planprogram, områdesbestämmelser och detaljplaner som är under arbete i Åstorps kommun.


Om du vill ha ut handlingarna till ett planprogram, områdesbestämmelser eller detaljplan, som inte är ute på samråd eller granskning, är du välkommen att höra av dig till oss. Kontaktinformation finns i spalten till höger.

Planer som du har möjlighet att påverka just nu

Du har möjlighet att påverka förslag till områdesbestämmelser och detaljplaner vid ett eller två tillfällen under planprocessen.


När ett förslag till områdesbestämmelser eller detaljplan görs med normalt planförfarande har du möjlighet att lämna in synpunkter vid samrådet och vid granskningen. När ett förslag till områdesbestämmelser eller detaljplan görs med enkelt planförfarande har du möjlighet att lämna in synpunkter vid ett tillfälle i ett kombinerat samråd och granskning.Planer som är ute för samråd:


Detaljplan för Lärkgatan, del av Åstorp 112:36 och Åstorp 112:32 samt Åstorp 112:31

Syftet med förslaget till detaljplan är att tillåta bostäder och kompensera för den parkmark som tas i anspråk. Framför gärna förslag på kompensationsåtgärder som kan höja kvaliteten på den kvarvarande parkmarken under samrådet.


Samrådet sker från 2015-03-02 till 2015-03-22

Sista dag att lämna in synpunkter är den 22 mars 2015. Se nedan för mer information om hur du gör för att lämna in synpunkter.


kungörelsePDF (pdf, 18.3 kB)plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 2 MB)

plankartaPDF (pdf, 1010.6 kB)illustrationsförslagPDF (pdf, 377.9 kB)

arkeologisk förundersökningPDF (pdf, 1.1 MB)

riskbedömningPDF (pdf, 1.6 MB)


Välkomna på samråd!

Vi finns i Haganässkolans matsal, Villagatan 1A i Åstorp

tisdagen den 10 mars 2015, kl. 17:00 - 19:00 så att du kan komma in när det passar dig. Representanter från Åstorps kommun kommer att finnas tillgängliga för att prata om och svara på frågor om förslaget till detaljplan.


Ärendet har diarienummer: BMn 2012-0587.Planer som är ute för granskning

Just nu har vi inga detaljplaner som är ute för granskning.


Så här gör du för att lämna in synpunkter på ett ärende

Har du synpunkter på något av ärendena som är ute för samråd eller granskning ska du lämna in dem skriftligt till oss.

Skicka dina synpunkter till:

Bygg- och miljönämnden, 265 80 Åstorp

eller till:

byggochmiljo@astorp.se


Sista dag för att lämna in synpunkter står i informationen vid varje ärende, se ovan under respektive ärende.


Om du är sakägare och vill använda din rätt att överklaga ett ärende måste du ha lämnat in skriftliga synpunkter senast under granskningen.


Planer som vi arbetar med

Här ser du vilka förslag till planprogram, områdesbestämmelser och detaljplaner som vi arbetar med, men som du just nu inte har möjlighet att påverka.


Arbete inför samråd

Här hittar du planer som vi har fått planbesked för och som vi har börjat arbeta med inför att de ska ut för samråd.


Arbete inför granskning

Här hittar du planer som har varit ute för samråd och som vi arbetar med inför att de ska ut för granskning.


Detaljplan för kvarteret Backsippan

SAMRÅD 2015-01-19 -- 2015-02-08

Ärendet har diarienummer: BMn 2013-0669.Arbete inför antagande

Här hittar du planer som har varit ute för samråd och granskning och som vi nu bereder inför antagande.


Områdesbestämmelser för delar av Nyvång.

Ärendet har diarienummer: BMn 2011-0795.

Områdesbestämmelserna syftar till att bevara, utveckla och skapa förståelse och engagemang för det som enligt riksintresset är unikt med Nyvång.

För mer information om förslaget till områdesbestämmelser för Nyvång, se

www.astorp.se/nyvanglänk till annan webbplats

Förslaget till områdesbestämmelser har varit ute för samråd från 2014-01-30 till 2014-02-27 och för granskning från 2014-06-03 till 2014-07-02.


Planer som vi är färdiga med

Ett förslag till områdesbestämmelser eller en detaljplan är färdiga när beslutet om att anta dessa har vunnit laga kraft. När en detaljplan har vunnit laga kraft innebär det att exploatören kan börja genomföra det detaljplanen ger rätt till.


För planer som vunnit laga kraft, se rubriken ”Detaljplaner som vunnit laga kraft” i spalten till vänster, eller klicka här


Vilande planer

Här hittar du de planer som är vilande. Det innebär att det just nu inte pågår något aktivt planarbete. Att planerna är vilande kan till exempel vara för att vi väntar på beslut eller utredningar som krävs för att vi ska kunna fortsätta planarbetet. Om du vill ha handlingarna för ett av dessa ärenden går det bra att kontakta oss. Kontaktinformation finns i spalten till höger.


Planprogram Centrum Nordost, Åstorp del av fastigheterna Åstorp 113:15, Åstorp 113.20 och Björnekulla 13:163 m.fl.

Ärendet har diarienummer: BMn 2013-0017. 

Planprogrammet redovisar ett förslag till ett nytt bostadsområde och har varit ute för programsamråd från 2013-10-01 till 2013-11-10.

Här kan du läsa programsamrådshandlingen:

planprogramlänk till annan webbplats (pdf, 30.7 MB) (OBS! stor fil)


Planprogram Sydöstra Hyllinge "Lydinge Golf Resort", del av Hyllinge 36:3 mfl, Hyllinge.

Planprogrammet visar ett förslag till bostadsutveckling i kombination med företagshotell och mindre hotell och har varit ute för programsamråd

från 2010-11-29 till 2010-12-17.


Planprogram Broby, öster om Malmövägen i Åstorp.

Planprogrammet visar ett förslag till verksamhetsutveckling och handlingen har varit ute för programsamråd från 2009-11-30 till 2010-01-15. Planprogammet godkändes av bygg- och miljönämnden 2010-03-17.

Senaste publiceringsdatum: 2015-02-27
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Samhällsbyggnadsenheten
Plan- och byggkontoret
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP

Tel. 042-640 00


Eva Sturesson

Tf. chef samhällsbyggnadsenheten

Tel. 042-640 11


Linda Svederberg
Planarkitekt
Tel. 042-640 68

Föräldraledig


Malin Bergman
Planarkitekt
Tel. 042-640 81