Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Miljö- och hälsoskydd

Miljökontoret är en enhet under bygg- och miljönämnden, som arbetar med olika uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt
livsmedelskontroll.

Miljöbalken
Enligt miljöbalken utför miljökontoret tillsyn av olika verksamheter, som kan påverka människors hälsa eller miljön, till exempel industrier, jordbruk, avfallshantering, vattentäkter, avloppsanläggningar, bostäder, skolor, daghem, lokaler för hygienisk behandling och offentliga lokaler.

 
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön antas av kommunfullmäktige i Åstorps kommun.

De områden som berörs är:

 
- djurhållning inom detaljplan
- spridning av gödsel och slam
- avloppsanordning och annan toalett än WC
- tomgångskörning
- värmepumpsanläggning
- eldning
 
Ansökan om att bedriva en verksamhet som berörs av dessa föreskrifter lämnas till Bygg- och miljönämnden och ansökan ska vara skriftlig samt innehålla de uppgifter som behövs för ärendet (ritningar, tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan).
Bygg- och miljönämnden får i enskilda fall ge dispens från bestämmelserna om det är uppenbart att det inte finns risker för olägenheter ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.
Bygg- och miljönämnden får ta ut en avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, handläggning av anmälningar och för tillsyn. Taxan för prövning och tillsyn antas i kommunfullmäktige.
Den som bryter mot dessa föreskrifter riskerar att få betala böter.

 
Länk till lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön finns i sin helhet till höger på denna sida.

 
Avfallsfrågor
Åstorps kommun har uppdragit åt Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) att ansvara för renhållningsverksamheten.

 
Vid beställning eller ändring av renhållningsabonnemang kontaktas från och med den 14 januari 2013 NSRs kundservice.
Telefonnummer till kundservice NSR är 042-400 13 40.

 
För ansökan om gemensamt sopkärl, månadstömning, uppehåll i sophämtning eller totalbefrielse från sophämtning, använd miljökontorets blanketter.

 
Livsmedelslagen
Miljökontoret inspekterar och registrerar/godkänner livsmedelslokaler. Vid inspektionerna kontrolleras bland annat märkning, hygien och egenkontroll. Innan en verksamhet med livsmedelshantering startar kan miljökontoret kontaktas för information om vilka tillstånd som krävs.

 
Tobakslagen
Miljökontoret utför tillsyn över efterlevnaden av Tobakslagen. Försäljning av tobaksvaror ska anmälas till Miljökontoret senast när försäljningen påbörjas.

 
Handel med receptfria läkemedel
Butiker som vill sälja receptfria läkemedel ska göra en anmälan till Läkemedelsverket innan försäljningen påbörjas. Kommunerna har, enligt Lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, ansvaret att kontrollera efterlevnaden av lagen och de föreskrifter som meddelas med stöd av denna. Läkemedelsverket förser därför kommunerna med information om vilka försäljningsställen som ska kontrolleras.

 
Smittskyddslagen
Miljökontoret ska se till att smittskyddsåtgärder vidtas mot djur, livsmedel, vattentäkter, avloppsvatten, ventilationsanläggningar eller andra objekt som sprider eller misstänks sprida smittsamma sjukdomar.

 
Djurskyddslagen 
Länsstyrelsen har från och med 2009 ansvaret för lokal tillsyn av djurhållningen genom djurskyddsinspektörer. I Skåne län är den nya djurskyddsorganisationen  placerad i Kristianstad. Besök Länsstyrelsens hemsida , länk finns i högerkolumnen, förmer information.

Senaste publiceringsdatum: 2014-06-16
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Samhällsbyggnadsenheten
Miljökontoret
Storgatan 7
265 80  ÅSTORP
Fax: 042-642 10


Anders Aronsson
Miljösamordnare
042-640 82
anders.aronsson@astorp.se
Arbetar med frågor rörande: Yttrande och samordning samt miljöövervakning
  
Lotta Wallin
Miljöinspektör
042-640 34
lotta.wallin@astorp.se
Arbetar med frågor rörande: Vallarna, Lantbruk, Radon, Bekämpningsmedel inom vattenskyddsområdet

 
Boban Lukic
Miljöinspektör
042-640 36
boban.lukic@astorp.se
Arbetar med frågor rörande: Livsmedelskontroll
Tobaksförsäljning
Rökfria miljöer
Receptfria läkemedel


Caroline Pettersson
Miljöinspektör
042-640 35
caroline.pettersson@astorp.se
Arbetar med frågor rörande: Köldmedia, Hälsoskydd, Bostadsklagomål, Värmepumpar


Edward Granville-Self
Miljöinspektör
042-640 64
edward.g-self@astorp.se
Arbetar med frågor rörande: Enskilda avlopp, Miljöskydd

Läs vidare