Bildningsnämnden, 2019-04-24

Organ

Bildningsnämnden

 

Sammanträdesdatum

2019-04-24

 

Paragrafer

§§ 34 - 44

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-06

 

Datum då anslaget tas ned

2019-05-28

 

Förvaringsplats för protokollet

Bildningsförvaltningen