Bildningsnämnden, 2020-02-19

Organ

Bildningsnämnden


Sammanträdesdatum

2020-02-19


Paragrafer

§§ 14 - 35


Datum då anslaget sätts upp

2020-02-26


Datum då anslaget tas ned

2020-03-18


Förvaringsplats för protokollet

Bildningsförvaltningen


Länk till protokollet