Bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-05-06

Organ

Bildningsnämndens arbetsutskott

 

Sammanträdesdatum

2019-05-06

 

Paragrafer

§§ 23 - 28

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-14

 

Datum då anslaget tas ned

2019-06-04

 

Förvaringsplats för protokollet

Bildningsförvaltningen