Bildningsnämndens arbetsutskott, 2020-02-04

Organ

Bildningsnämndens arbetsutskott


Sammanträdesdatum

2020-02-04


Paragrafer

§§ 15-25


Datum då anslaget sätts upp

2020-02-06


Datum då anslaget tas ned

2020-02-27


Förvaringsplats för protokollet

Bildningskontoret