Kommunfullmäktige, 2020-02-24

Organ

Kommunfullmäktige


Sammanträdesdatum

2020-02-24


Paragrafer

§§ 26 - 46


Datum då anslaget sätts upp

2020-02-26


Datum då anslaget tas ned

2020-03-20


Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen


Länk till protokollet