Kommunfullmäktiges presidium, 2019-05-13

Organ

Kommunfullmäktiges presidium

 

Sammanträdesdatum

2019-05-13

 

Paragrafer

§§ 8 - 15

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-14

 

Datum då anslaget tas ned

2019-06-04

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen