Kommunfullmäktiges Samhällsberedning, 2019-05-14

Organ

Kommunfullmäktiges Samhällsberedning

 

Sammanträdesdatum

2019-05-14

 

Paragrafer

§§ 14-19

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-15

 

Datum då anslaget tas ned

2019-06-07

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen