Kommunfullmäktiges samhällsberedning, 2020-02-11

Organ

Kommunfullmäktiges Samhällsberedning


Sammanträdesdatum

2020-02-11


Paragrafer

§§ 5-8


Datum då anslaget sätts upp

2020-02-11


Datum då anslaget tas ned

2020-03-03


Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen


Länk till protokollet