Kommunfullmäktiges valberedning, 2019-04-25

Organ

Kommunfullmäktiges valberedning

 

Sammanträdesdatum

2019-04-25

 

Paragrafer

§§ 7 - 12

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-26

 

Datum då anslaget tas ned

2019-05-17

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen