Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-01-23

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-23

 

Sammanträdesdatum

2019-01-23

 

Paragrafer

§§ 13 - 25

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-01-23

 

Datum då anslaget tas ned

2019-02-14

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen