Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-05-15

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Sammanträdesdatum

2019-05-15

 

Paragrafer

§§ 134 - 145

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-15

 

Datum då anslaget tas ned

2019-06-06

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen