Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-10-02

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Sammanträdesdatum

2019-10-02

 

Paragrafer

§§ 241 - 249

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-02

 

Datum då anslaget tas ned

2019-10-24

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen