Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-02-19

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Sammanträdesdatum

2020-02-19

 

Paragrafer

§§ 29 - 47

 

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-19

 

Datum då anslaget tas ned

2020-03-12

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen