Kultur och fritidsnämnden, 2019-05-07

Organ

Kultur och fritidsnämnden

 

Sammanträdesdatum

2019-05-07

 

Paragrafer

§§ 21-36

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-10

 

Datum då anslaget tas ned

2019-05-31

 

Förvaringsplats för protokollet

Bildningsförvaltningen

 

Länk till protokollet

https://www.astorp.se/toppmeny/paverka/motenhandlingarochprotokoll/kulturochfritidsnamnden.4.2e70d252147625e37e82bf1.html