Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-02-18

Organ

Kultur- och fritidsämndens arbetsutskott


Sammanträdesdatum

2020-02-18


Paragrafer

§§ 10 - 19

 

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-20

 

Datum då anslaget tas ned

2020-03-12


Förvaringsplats för protokollet

Bildningskontoret