Socialnämnden, 2020-02-20

Organ

Socialnämnden


Sammanträdesdatum

2020-02-20


Paragrafer

§§ 16-31


Datum då anslaget sätts upp

2020-02-24


Datum då anslaget tas ned

2020-03-16


Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen


Länk till protokollet

https://astorp.se/toppmeny/paverka/motenhandlingarochprotokoll/socialnamnden.4.54df3bc12fdac9909b80002160.html