Socialnämndens arbetsutskott (Sekretess), 2020-02-20

Organ

Socialnämndens arbetsutskott


Sammanträdesdatum

2020-02-20


Paragrafer

§§ 44-47


Datum då anslaget sätts upp

2020-02-20


Datum då anslaget tas ned

2020-03-12


Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen