Valnämnden, 2019-05-06

Organ

Valnämnden

 

Sammanträdesdatum

2019-05-06

 

Paragrafer

§§ 27 - 30

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-07

 

Datum då anslaget tas ned

2019-05-29

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen