Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Socialnämndens budgetgenomlysning är nu beslutad

I slutet av sommaren påbörjades ett stort arbete på Socialförvaltningen med att granska alla verksamheter för att nå en budget i balans inför 2019. Alla förslag har nu blivit politiskt behandlade och socialnämnden har beslutat att bifalla tio ärenden, avslå sex ärenden och återremittera ett ärende.

Under slutet av sommaren 2018 inledde Socialförvaltningen i Åstorps kommun ett stort arbete med att anpassa sin verksamhet efter den budgetram som tilldelades socialnämnden inför 2019. Vid den tidpunkten översteg socialnämndens kostnad den tilldelade ramen med 23,4 miljoner kronor.

Med detta som grund beslutade Åstorps kommuns socialchef att samtliga av socialförvaltningens verksamheter skulle genomlysas tillsammans med förvaltningsekonom, verksamhetschefer och respektive områdeschefer. Fokus låg på att granska all verksamhet som inte är lagstadgad. Resultatet sammanställdes sedan och mynnade ut i en handlingsplan som bestod av två delar.


Den första delen bestod av åtgärder som förvaltningen själv kunde besluta om som till exempel inköp, utbildning- och anställningsstopp samt planering för en mer digital verksamhet. Handlingsplanen innehöll även åtgärder för hur kommunen blir en mer attraktiv arbetsgivare.

 

Den andra delen bestod främst av ekonomiska åtgärder som behövde beslutas av politiken.

Under hela processen har Socialförvaltningen sett till att politiken, fackliga resurser, medarbetare och chefer är involverade och har tillgång till korrekt och aktuell information.

Sammanträde med socialnämnden

Vid ett sammanträde som socialnämndens arbetsutskott hade, återremitterades först 12 stycken ärenden av totalt 17 stycken som var uppe för beslut. Detta då remissinstanserna inte lämnat in sina remissvar - som bestod av samtliga pensionärsorganisationer och FUB Klippan/Åstorp.

Arbetsutskottet höll därför ett extra sammanträde den 15 oktober där man föreslog bifall till tio ärenden, avslag av sex ärenden och ett ärende blev helt återremitterat.

Den 23 oktober valde socialnämnden i kommunen att gå på arbetsutskottets linje och har beslutat att bevilja åtgärder som preliminärt uppgår till en summa av cirka 12,9 miljoner kronor och avslag motsvarande cirka 9,2 miljoner kronor. Då Socialförvaltningen inte kan se andra alternativ för att komma inom ramen för budget 2019, har socialnämnden beslutat att äska resterande summa pengar hos kommunstyrelsen.

 

Här kan du läsa hela protokollet.

 

När du vill veta mer, kontakta...

Linda Tholén

Nämndsekreterare

Socialförvaltningen

tel: 042-641 29

e-post: linda.tholen@astorp.se

 

Monica Ehnberg

Socialchef

tel: 042-640 30

monica.ehnberg@astorp.se

Senaste publiceringsdatum: 2018-10-26
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna