Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Serveringstillstånd

För att få servera spritdrycker, vin och starköl i Åstorps kommun krävs ett serveringstillstånd från socialnämnden i Åstorps kommun. Med försäljning menas varje form av erbjudande av dryck mot ersättning.


Information om riktlinjer avseende alkoholservering och folkölsförsäljning i Åstorps kommun finns till höger.


Serveringstillstånd krävs inte om servering:

  • ordnas utan vinstintresse
  • bedrivs i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker
  • är vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer
  • är utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna


Samtliga fyra villkor skall vara uppfyllda samtidigt för att servering ska kunna få ske utan tillstånd.


Ansökan
För information kontakta handläggare på tel 042-64 000. Ansökningsblanketter finns till höger under menyn blanketter. Alla ansökningar om serveringstillstånd skickas på remiss till polismyndigheten, räddningstjänsten, miljökontoret, skatteverket och kronofogdemyndigheten.


Handläggningstid
Normal handläggningstid för stadigvarande serveringstillstånd är 6 till 12 veckor från komplett inkommen ansökan och godkänt kunskapsprov.


Serveringsansvariga
Tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden. Det sista gäller dock inte vid rumsservering. Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften ed hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt.


Tillståndshavaren ska till kommunen anmäla den eller de personer som
har utsetts att ansvara för serveringen av alkoholdrycker.


Försäljning folköl

För regler, lagar och blanketter se undersidan folköl.


Avgifter

Beslut om nya avgifter angående ansökan och tillsyn gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen fattades av kommunfullmäktige den 23/6 2014.


Utbildning i Ansvarsfull alkoholservering


Varje år erbjuder kommunen utbildning av restaurangpersonal och krögare i Ansvarsfull alkoholservering. Syftet är att personalen ska få praktisk kunskap och kontakt med ansvariga myndigheter så att de känner sig trygga i sin yrkesroll.     

Skriftlig inbjudan skickas ut årligen men om det finns önskemål om andra tider är ni välkomna att kontakta oss.

Ytterligare fördelar med metoden är:

  • Krögare och personal blir mer medvetna om sitt ansvar och sin möjlighet att förebygga våld och skador
  • Med mindre berusade och störande gäster skapas en tryggare arbetsmiljö för personalen och en bättre miljö för gästerna
  • Polis och kommun kan arbeta förebyggande genom denna metod
Senaste publiceringsdatum: 2019-06-25
Sök på hela astorp.se