Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Folköl

Den som avser att sälja eller servera folköl ska anmäla verksamheten till kommunen. Servering/försäljning får inte påbörjas innan anmälan är gjord. Verksamheten ska även utöva egenkontroll över serveringen/försäljningen och ha ett lämpligt program för verksamheten. Vid ägarskifte ska den nya ägaren anmäla försäljning till socialförvaltning innan försäljning får påbörjas.

Definition

Den alkoholdryck som i dagligt tal kallas folköl (öl) definieras i 1 kap. 8 § alkohollagen (2010:1622) som en dryck som framställts genom jäsning med torkat eller rostat malt som huvudsakligt extraktgivande ämne och vars alkoholhalt överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent alkohol.


Krav

Detaljhandel med folköl ska bedrivas i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal enligt livsmedelslagen samt att försäljning av matvaror bedrivs i lokalen. Det ska vara fråga om egentliga matvaror ur det sedvanliga livsmedelssortimentet. Med detta avses t.ex. mejeriprodukter, charkvaror, torrvaror, grönsaker och frukt samt ett brett urval konserver liksom djupfrysta matvaror. Som matvaror brukar också räknas pizzor, piroger, smörgåsar och portioner av hämtmat. Däremot anses inte livsmedel inom det så kallade kiosksortimentet vara matvaror. Det gäller glass, konfektyrer, snacks, lättdrycker, kaffe, te, kakao, frukt, produkter av frukt, honung, kex och liknande.


Det föreligger även matkrav vid servering av folköl.


Ordning och nykterhet ska råda på försäljningsstället och i dess närhet. (Alkohollagen 3 kap. 5 §)


Egenkontroll

Varje rörelse som säljer folköl är skyldiga att utöva särskild tillsyn över ölförsäljningen. För detta ändamål ska näringsidkaren ta fram ett egenkontrollprogram (Alkohollagen, 5 kap. 5 §). Programmet ska bl.a. beskriva vilka rutiner som ska tillämpas vid försäljning av folköl för att minimera antalet överträdelser av försäljningsbestämmelserna.


Folköl får inte säljas:

• Till den som inte har fyllt 18 år. (Alkohollagen 3 kap. 7 §)

• Till den som kan antas lämna den vidare till underårig. (Alkohollagen 3 kap. 8 §)

• Om kunden är märkbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel(Alkohollagen 3 kap. 8 §)

Det är viktigt att känna till att kassören/kassörskan vid tveksamma fall är skyldig att kontrollera kundens ålder, känna till reglerna som är angivna i Alkohollagen och ansvara för att de efterföljs. Skulle säljaren bryta mot Alkohollagen kan han/hon dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. (Alkohollagen 11 kap. 9 §)


Försäljningsförbud

Rätten att sälja folköl kan vid överträdelse av alkohollagen dras in i sex (6) månader och vid upprepad eller allvarlig försummelse utökas till tolv (12) månader. (Alkohollagen 9 kap. 19 §). 


Senaste publiceringsdatum: 2019-01-16
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Medborgarkontoret
Storgatan 7
265 80 Åstorp
042-64 000

kundtjanst@astorp.se