Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Välkommen till Fröhusets förskolaFröhusets förskola är en Reggio Emilia inspirerad förskola som inryms i tre äldre byggnader med gemensam utemiljö.Vi bygger vår verksamhet utifrån förskolans läroplan och Fröhusets gemensamma värdeord.


Med DEMOKRATINS VIKTIGA VÄRDEN som grund vill vi på FRÖHUSET att alla ska se, känna, beröras av LÄRANDE MÖTESPLATSER där 100-SPRÅKLIGHETEN har en framträdande roll vilket visar sig i dokumentationer som bjuder in till värdefull delaktighet genom allas REFLEKTIONER så att lärprocesser hålls levande.

 

Avdelningarna Hallon, Björnbär, Krusbär och Smultron tillhör två hus på Fröhuset och Jordgubben, Blåbär, Lingon, Rönnbär och Körsbär tillhör ett hus på Fröhuset. 

Välkomna in!


Fröhusets pedagogiska profil


Barn ser världen med en unik blick som vi måste respektera och låta dem ge uttryck för. Barns tänkande får växa ur en djup demokratisk syn på människan, där kommunikationen mellan människor, miljön och materialet är en grundsten. Vi ser alla barn som kompetenta vilket innebär att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark och inneboende kraft att utforska världen. Vi vill att de ska känna tillit till sin egen förmåga.


Utifrån vår pedagogiska profil organiserar vi verksamheten i så åldershomogena grupper som möjligt. Detta innebär att miljön utformas efter varje barngrupps intressen och nyfikenhet. Pedagogerna som arbetar i de olika barngrupperna finns med i gruppen från det barnen börjar förskolan tills nästa verksamhet tar vid i förskoleklassen.


Så här arbetar vi:


Projektarbete
Alla barn på vår förskola är delaktiga i någon form av projekt. Just nu arbetar vi projektinriktat med rubriken ”Möten i och mellan kulturer” Genom projektarbetet får barnen möjligheter att utforska, upptäcka och lära sig nya saker tillsammans med andra barn pedagoger, miljö, material. Dessa lärprocesser tas tillvara så att barnen kan utmanas vidare.


Pedagogisk dokumentation
Dokumentationen är en viktig del och ett verktyg i vårt arbete. Genom den vill vi synliggöra barns olika lärprocesser, intressen, tankar och teorier. Pedagogisk dokumentation hjälper oss att skapa förståelse för det enskilda barnet och gruppen. Med hjälp av den utvärderar och utvecklar vi vår verksamhet så att den möter upp och stimulerar barnen som vistas på förskolan.


Lärande mötesplatser
Miljön på de olika avdelningarna är föränderliga där materialet, ska vara inbjudande, inspirerande och locka till lärande genom lek. Genom metaforen ”Ett barn har hundra språk” vill vi möjliggöra kommunikation genom olika uttrycksformer som t. ex skapa, bygga, dansa, sjunga, språka, leka.
Lärande mötesplatser omfattar också familjens delaktighet i vår verksamhet.


Senaste publiceringsdatum: 2019-01-31
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Fröhuset
Skolgatan 2
265 71 Kvidinge

Länk till kartalänk till annan webbplats


Kerstin Andersson
Rektor/Förskolechef
042-642 85
kerstin.m.andersson@astorp.seAnnica Nilsson
Bitr. förskolechef

0734- 17 53 99

annica.nilsson@astorp.se

Direktnummer till avdelningarna

Krusbär

0734-2543-59

Körsbär

0734-25 43 60

Lingon

0734-25 43 61

Blåbär

0734-25 43 62

Rönnbären
0734-25 43 63

Hallon

0734-25 43 64

Björnbär
0734-25 43 65

Smultron
0734-25 43 66

Jordgubben

0730-40 57 58

Lilla Köket

0734-25 43 67

Köket stora huset

0734-25 43 68