Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växerPresentation av Björnekulla

Björnekullaskolan är en grundskola med elever i skolår 7-9 belägen i centrala Åstorp. Vi tar ett gemensamt ansvar för att skapa trivsel på skolan så att alla kan känna sig trygga och respekterade. All personal och elever är delaktiga i att skapa en positiv fysisk, psykisk och social arbetsmiljö.


Utveckling och lärande

Björnekullaskolan erbjuder varierande och utvecklande undervisningsmetoder vilka stimulerar elevernas lust att lära och bibehåller deras nyfikenhet. Detta sammanfattas i skolans vision " Kul med kunskap och känsla ger kvalitet". Exempel på utvecklande undervisningsmetoder som används är nära samarbete med näringslivet i form av studiebesök och gästföreläsare.


Individuell utvecklingsplan

Alla elever har en IUP (individuell utvecklingsplan). Denna bygger på ett gemensamt sätt att utvärdera elevernas arbetsinsats och måluppfyllelse. IUPn upprättas vid utvecklingssamtalet i samråd med vårdnadshavare och elev. Vid behov upprättas också ett åtgärdsprogram i vilket det tydligt framgår vilka åtgärder skolan, vårdnadshavare och elev skall vidta. IUPn och eventuella åtgärdsprogram följs upp kontinuerligt med olika tidsintervall beroende på behov och åtgärd. Dokumentationsformen är välkänd, väl förankrad i verksamheten och fungerar bra. Formen för IUPn och åtgärdsprogrammen revideras årligen av en särskild arbetsgrupp och all pedagogisk personal genomgick under vt-07 en utbildning gällande IUP och utvärdering i skolan.


Information om 1-1 satsning och GAFE

Alla elever i årskurs 7-9 får låna en Chromebook att använda i sitt skolarbete. Dessutom används Google Apps For Education (GAFE) som digital samarbetsplattform. För mer information kan du klicka på följande länkar: Information om 1-1 satsning och GAFE.Bild från lektion

Likabehandlingsplan

Skolans likabehandlingsplan är väl förankrad i verksamheten. Den är framtagen i samråd med elevrepresentanter och revideras årligen.
Likabehandlingsplanen är utlagd på skolans hemsida under en egen flik.


Förståelse och medmänsklighet

Skolan arbetar enligt Friends koncept mot mobbing och kränkande behandling. Alla klasser har kamratstödjare och alla arbetslag har vuxenrepresentanter i Friends. Klasserna arbetar med samarbetsövningar för ökad förståelse.


Värdegrund och trygghet

Värdegrundsarbetet inleddes med att all personal, på en arbetsplatsträff, arbetade med riktlinjer för hur personalen bör bemöta varandra. Sedan följde arbetet med att ta fram riktlinjer för hur personal och elever skall bemöta varandra och slutligen hur eleverna skall bemöta varandra. Detta arbete skedde i arbetslagen, elevråden och i klasserna. Arbetslagen hade under våren en aktivitetsdag som enbart handlade om värdegrundsarbetet.


På skolan finns ett väl utvecklat rastvaktssystem som med mycket kort varsel kan utökas om behov för detta skulle uppstå. En del i systemet är att personalen "fikar" tillsammans med eleverna på tjugominutersrasten. Vi uppfattar att värdegrundsarbetet tillsammans med rastvaktssystemet har haft en positiv inverkan på klimatet på skolan. Det är lugnare, tryggare och trivsammare på skolan.

 

Senaste publiceringsdatum: 2019-11-06
Sök på hela astorp.se