Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Skolbiblioteksverksamhetens mål och inriktning

Det övergripande målet för skolbiblioteksverksamhet är att stödja elevens lärande och att ge informationskompetens. Verksamheten präglas därför av två inriktningar:
 

  • Undervisning och handledning i informationsfärdighet
  • Lässtimulering samt olika aktiviteter för att öka elevernas läsfärdighet

Mål
Skol- och folkbiblioteken har gemensamt ett stort ansvar att stimulera elevernas läs- och skrivutveckling samt stimulera till ett livslångt lärande. Den nya skollagen stipulerar att våra skolor skall ha tillgång till skolbiblioteksverksamhet.
 
I Åstorps kommuns skolplan lyfts bl a följande prioriteringar fram
 
"Informationssamhället medför att verksamheten måste organiseras utifrån tankarna om ett livslångt lärande, vilket innebär ett lärande inför ett föränderligt samhälle..."
"Det ständigt ökande utbudet av tillgång till information leder till snabba förändringar i samhället. Att kunna analysera, reflektera, värdera och ta ansvar är viktigt för barn / elever i framtiden. "

Skolbiblioteksverksamheten spelar en viktig roll för den gemensamma planeringen, utvecklingen och genomförande av kursplanernas mål. Genom att verksamheten når alla - oberoende av betyg, ålder, social tillhörighet  - skapar verksamheten en unik möjlighet att tillgodose allas behov. Skolbiblioteket blir ett naturligt nav att samla lärare och bibliotekarie tillsammans för att utveckla lärandet till en kreativ och lustfylld aktivitet i linje med läroplan och kursplan.  

Uppdraget för skolbibliotekets verksamhet är att möjliggöra att elever och lärare blir effektiva i sin informationshantering. Uppdraget genomförs bl a genom att skolbiblioteket tillgodoser olika informationskällor — både fysiskt och digitalt — genom att ge undervisning och handledning i infomationsfärdighet, genom att stimulera och väcka ett läsintresse samt att med pedagogerna på skolan tillsammans arbeta med lärande strategier som stödjer den enskilde elevens lärande.

För att bli effektiva användare av information måste eleverna få tillfälle och möjlighet att ofta och regelbundet få hantera och arbeta med olika typer av information. Inom varje ämne bör informationshantering ingå; att lokalisera, tolka, analysera, plocka ut, utvärdera och kommunicera information. Detta i linje med LGR 11. Det är ett gemensamt ansvar för både pedagogen och bibliotekarien att verka för att eleverna får de färdigheter som behövs i ett livslångt lärande.
 

Senaste publiceringsdatum: 2017-03-13
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Fredrik Kåreholt

Bibliotekarie

042-64 158

Fredrik.Kareholt@astorp.se

Ingela Malmsten
Assistent
042-64 158
ingela.malmsten@edu.astorp.se

Petra Axheimer
Lärare
042-64 159
petra.axheimer@edu.astorp.se