Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Kvidinge grundskola

Kvidinge skola

Om Kvidinge skola

Antal elever: cirka 224
Arbetslag: Två arbetslag Förskoleklass - årskurs 3 (F-3) och årskurs 4 - årskurs 6 (4-6)På Kvidinge skola vill vi att eleverna möts av behörig, engagerad personal, som verkar för att ge eleven bra förutsättningar att möta ett föränderligt samhälle, få en god kunskapsbas och lust till livslångt lärande. Vi ser ett nära samarbete med föräldrar/vårdnadshavare som en avgörande faktor för att lyckas i vårt arbete. Vårt uppdrag är att ta ansvar för elevernas skolgång utifrån de lagar och styrdokument som gäller för vår verksamhet.

Vi ska:

- ge elever möjlighet att känna glädje i att möta nya utmaningar i lärandet

- ge elever möjlighet att känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter

- lyfta fram verksamhetens mål, samt tydliggöra och förmedla dessa till elever och vårdnadshavare

- fortlöpande utvärdera, ompröva och utveckla för att bli bättre


Vi lär av våra erfarenheter och är en lärande organisation.


Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

 

Föräldrainflytande

Vi har ett aktivt föräldraråd

 

Utvärdering:

Vi gör kontinuerlig utvärdering under läsåret i samband med projekt och temaarbete. Trivselenkät till eleverna 2ggr/läsåret. Elevråd/klassråd kontinuerligt samt må bra samtal varje vecka.
Årliga föräldraenkäter vilka ligger till grund för kommunens kvalitetsredovisning.

Ledighet från skolan

0Ledighet från skolan

7 kap. §18

Prop. 2009/10:165

Riktlinjer

Beslut om ledighet för enskilda angelägenheter ska grundas på en samlad bedömning av elevens skolsituation.

Det som ska beaktas är: frånvarons längd, elevens skolsituation, möjligheten att ta igen den förlorade undervisningen och hur angelägen ledigheten är för eleven.

Enskild angelägenhet definieras inte i lagtexten men i förarbetena anges att det kan vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Däremot avser det kortare ledighet vid enstaka tillfälle med klar tidsavgränsning.

I propositionen hänvisar man till tidigare lagar kring vad som menas med kortare ledighet och i grundskoleförordningen 1994:1194 anges högst 10 dagar per läsår.

Det finns inte stöd av lagen att bevilja återkommande ledighet som ligger på samma schemaposition.

Det är rektor som fattar beslut och denne får delegera åt någon annan att fatta beslut om ledighet upp till 10 dagar.

Elever beviljas inte ledighet under tiden som nationella prov görs i Åk 3 och Åk 6 under läsåret 2016/2017.

Följande tider beviljas inte ledighet i Åk 3 13 mars – 19 maj 2017

Följande tider beviljas inte ledighet i Åk 6 vecka 45-50 2016 och

Vecka 6, 14 och 18 2017

 

Senaste publiceringsdatum: 2018-12-19
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Kvidinge skola
Box 42
Norra kyrkogatan 8
265 71 Kvidinge
0435- 253 11
kvidingeskolan@astorp.se

 

Niklas Pettersson
Btr. rektor
0734-17 54 00


Läs vidare


Våren 2016 vann Kvidingeskola teknikspannarnas stipendium på 10000 kronor.

Dessa pengar har gjort att vi har kunnat göra elevernas teknikundervising mer konkret, rolig och utmanande.

 

http://teknikspanarna.se/stipendium/