Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Äldreomsorg

Om du på grund av åldrande eller funktionshinder inte klarar av din dagliga livsföring har du möjlighet att ansöka om olika former av hjälpinsatser.

Socialförvaltningen har ett rehabiliterande och habiliterande synsätt och vi försöker stärka människors möjligheter att kunna leva ett självständigt liv.

Enligt socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt.

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas här får den hjälp och det stöd som de behöver.

Senaste publiceringsdatum: 2020-03-09
Sök på hela astorp.se