Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Förmyndare

Meddelande 3 nov 2016:

Meddelande till föräldrar (legala förmyndare)

Överförmyndarnämnden har nyligen genomfört en revision av samtliga förmynderskapsärenden. I vissa fall är en förmyndare skyldig att lämna in såväl tillgångs- och skuldförteckning förteckning samt årsräkning till överförmyndarnämnden. En årsräkning skall ha inkommit senast den 1 mars varje år. Om en förteckning eller årsräkning inte inkommer i tid kan nämnden förelägga förmyndaren att vid vite inkomma med handlingen.

Nämnden har nyligen gjort ett brevutskick till en rad förmyndare som inte har redovisat eller där redovisningsplikt enligt lag är oklar.

 

Följande regler gäller för dig som förmyndare

  1. Om ditt barn har tillgångar som överstiger åtta prisbasbelopp (354 400 kr 2016) och tillgångarna tillkommit genom arv, gåva eller värdestegring. Du är skyldigt att inom en månad efter det att värdet överstigit åtta prisbasbelopp lämna in en tillgångs- och skuldförteckning. Senast den 1 mars varje år skall du lämna in en årsräkning. Tillgångs- och skuldförteckning samt årsräkning finns på överförmyndarnämndens hemsida.
  2. Om ditt barn fått arv, testamente eller gåva med villkor om särskild överförmyndarkontroll är du som förmyndare skyldig att lämna in en tillgångs- och skuldförteckning. Du skall också lämna in årsräkning senast den 1 mars varje år. Tillgångs- och skuldförteckning samt årsräkning finns på överförmyndarnämndens hemsida.
  3. Om ditt barn fått egendom som tillfallet dem genom förmånstagarförordnande vid försäkring med anledning av dödsfall eller vid pensionssparande och skall stå under särskild överförmyndarkontroll. Tillgångs- och skuldförteckning samt årsräkning finns på överförmyndarnämndens hemsida.

Tillgångarna kan utgöra såväl likvida medel, fastighet, bostadsrätt eller annat värdefullt lösöre.

Har du frågor? Du är välkommen att ringa vardagar mellan 10-12 på telefon 042 640 14 eller skicka e-post till overformyndare@astorp.se


Vad är en förmyndare?
Alla som har fyllt 18 år är myndiga. Intill dess ett barn har fyllt 18 år ska det därför finnas någon — en vårdnadshavare - som för barnets räkning fattar beslut om barnets person. Barnet behöver också någon som fattar beslut om dess ekonomiska och/eller juridiska angelägenheter. Det gör förmyndaren. För det mesta är vårdnadshavaren också förmyndare. Eftersom föräldrarna normalt är vårdnadshavare är det också det vanligaste att föräldrarna även är förmyndare. Vårdnadshavare och förmyndare är alltså i regel samma personer.
  • Om den ena föräldern har dött, kan den andra föräldern vara ensam vårdnadshavare och förmyndare.
  • I speciella fall kan tingsrätten förordna en medförmyndare vid sidan av föräldraförmyndaren.
  • Om barnet inte har någon förälder i livet utser tingsrätten en särskilt förordnad vårdnadshavare, som i regel också blir förmyndare.

Vad gör en förmyndare?
Den lagstiftning som styr föräldrars verksamhet har karaktären av skyddslagstiftning för barnet. Allt som görs ska göras för barnets bästa. Förmyndarens uppgift är att förvalta barnets tillgångar samt företräda barnet i angelägenheter som inte rör barnets person.
Förmyndaren ska med omsorg fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på sätt som bäst gagnar barnet. Föräldrar ska när barnet fyller 18 år kunna redovisa sin förvaltning för barnet. Förvaltningen sker under skadeståndsansvar.

Ekonomi
Huvudregeln är att föräldrarna ska sörja för och bekosta barnets dagliga behov(försörjningsplikt).

I det fall barnet har egna tillgångar som barnet fått exempelvis genom arv och föräldern inte själv har ekonomiska resurser, så får barnets tillgångar tas i anspråk för inköp av cykel, dator, moped eller dylikt till barnet. De tillgångar därutöver som inte används till barnet skall placeras på bank eller motsvarande i barnets namn. Förmyndaren får alltså inte sammanblanda sin egen eller annans ekonomi med barnets, till exempel genom att sätta in barnets medel på konto i sitt eget namn.

Föräldrar får heller inte ge bort barnets tillgångar till exempelvis ett syskon för att utjämna en eventuell orättvisa mellan barnen.
Barnets pengar ska användas till barnet. Något annat syfte, till exempel att hela familjens ekonomi ska förbättras, är inte tillåtet. Barnets pengar ska placeras så tryggt att kapitalet säkras. Kravet på avkastning (ränta, utdelning) är därför inte viktigast.

Kontrolleras förmyndare?
I kommunen finns en överförmyndare som utövar tillsyn över alla förmyndare. Tillsynen kan vara allmän eller påbörjad av någon särskild anledning, se nedan.
Alla förmyndare — även föräldraförmyndare — är skyldiga att lämna överförmyndaren upplysningar om sin verksamhet, om detta begärs.

Kan föräldrarna alltid företräda sitt barn?
Det finns tillfällen då förmyndaren inte får företräda sitt barn, exempelvis om båda har del i samma dödsbo. Då måste en god man förordnas för att bevaka barnet intresse vid den särskilda transaktionen.

Fri eller kontrollerad förvaltning?
Som huvudregel gäller att föräldrarna fritt bestämmer hur barnets tillgångar ska användas till barnet, med vissa undantag. Föräldrarna måste exempelvis alltid ha överförmyndarens samtycke till att köpa en fastighet eller en bostadsrätt för barnets räkning.
Föräldrars fria förvaltning går över i så kallad kontrollerad förvaltning när barnets tillgångar överstiger 8 prisbasbelopp. Föräldrar är skyldiga att anmäla detta till överförmyndaren, normalt sker detta genom att en så kallad förteckning inges.

Den kontrollerade förvaltningen innebär att överförmyndaren har en strängare tillsyn över förmyndarens förvaltning av barnets tillgångar. Föräldrarna skall därför årligen lämna en redovisning till överförmyndaren över förvaltningen föregående år. Redovisningsskyldigheten gäller även när barnet blir ägare till fast egendom.

Redovisningen granskas av överförmyndaren. Föräldrarna behöver också överförmyndarens tillstånd till vissa åtgärder, till exempel att köpa aktier. Om tillgångarna kommer att understiga 4 prisbasbelopp ska den kontrollerade förvaltningen upphöra.

När en kontrollerad förvaltning avslutas ska en sluträkning lämnas. När förvaltningen upphör får den som fyllt 18 år möjlighet att granska förvaltningen hos överförmyndaren. På detta vis försöker lagen att uppnå trygghet för barnet.

Fakta
Prisbasbeloppet är 42 800 kronor år 2011.

Senaste publiceringsdatum: 2016-11-03
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Ann-Christin Sandell

Ordförande


Camilla Nilsson Paulsson

Handläggare


Telefontid: Vardag 10-12, utom tisdag

Expeditionstid: Vardag 10-15

Besök enligt överenskommelse

Besöksadress Perstorps Kommun, Torget 1

Postadress: Perstorps kommun, Överförmyndarnämnden 4 K, 284 85 Perstorp

 

Tel: 0435-39159
Tel vxl: 0435-39000
overformyndare@astorp.se


Överförmyndarnämnden 4Klänk till annan webbplats