Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Hur ansöker jag om bygglov?

När du söker bygglov ska du få besked på din ansökan inom tio veckor. Ansökan måste vara komplett för att tio-veckorsperioden ska gälla. Det vanligaste är att det behövs bygglov men det finns vissa undantag. 

Kommunen kan komma att behöva förlänga handläggningsperioden med ytterligare tio veckor i väntan på yttrande från remissinstans. För ansökningar om bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked och anmälningar (gäller endast ansökningar & anmälningar som beviljas) tas en avgift ut.

 

Ärendestatus

Har du en pågående bygglovsansökan och undrar hur långt ditt ärende har kommit i beredningen så kontaktar du byggkontoret, se kontaktuppgifter och öppettider till höger.

 

OBS! Ha ärendenummer eller fastighetsbeteckning redo när du ringer.

 

Vid ansökan behövs

  • Ifylld ansökningsblankett
  • Nybyggnadskarta eller utdrag ut baskarta i format A4 eller A3. Vid frågor eller beställning av kartor kontaktas Metria
  • Plan-, fasad- och sektionsritningar i format A4 eller A3
  • Uppmätningsritning (gäller för ändringar eller tillbyggnader)
  • Anmälan om kontrollansvarig (läs mer om kontrollansvarig nedan)
  • Teknisk beskrivning (detta krävs vid ny- och tillbyggnad)

OBS! Före du skickar in ansökan kontrollera att ritningar är:

  • Skaleneligt måttsatta
  • Försedda med korrekt fastighetsbeteckning
  • Medgivande från grannen (detta krävs om byggnationer är placerade närmare tomtgränsens än 4,5 meter)

 

Kontrollansvarig och byggherren

Byggherren har enligt 10 kap 5 § Plan- och bygglagen det fulla ansvaret för att byggnaden eller anläggningen uppfyller gällande bestämmelser samt att tillsyn och kontroll utförs i tillräcklig omfattning.

 

Som en garanti för att byggherren har tillgång till tillräcklig kunskap och erfarenhet för att uppfylla de krav som gäller, ska byggherren utse en kontrollansvarig i sin bygglovsansökan. En kontrollansvarig behövs vid många bygg- rivnings- och markarbeten. Vid mindre åtgärder behövs inte någon kontrollansvarig om inte bygg- och miljönämnden beslutar annat.

 

Den kontrollansvarige måste vara certifierad.

På Boverkets hemsida kan du söka efterlänk till annan webbplats certifierade kontrollansvariga.

 

Byggsamråd

Vid bygglov för större byggnationer krävs byggsamråd hos kommunen. Då går man igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt.

 

När får man börja bygga?

För att få börja bygga behövs startbesked. Oftast lämnas startbeskedet i samband med att du får ditt bygglov. Från det datum då bygglovet beviljades måste byggnadsarbetena påbörjas inom två år och avslutas inom fem år.

 

Slutbesked

Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked har lämnats, se blankett ”begäran om slutbesked”.PDF (pdf, 135 kB)

 

 

Förhandsbesked

Det är vanligast att söka förhandsbesked när man vill bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område. Kanske äger man redan en tomt eller en bit mark som man vill bygga på. Man kan också ha hittat en bit mark som man vill köpa.

 

Förhandsbeskedet prövar om det överhuvudtaget är lämpligt att bygga på platsen och är en enklare form av bygglovsprövning. Om platsen är lämplig att bygga på, ger bygg- och miljönämnden ett positivt förhandsbesked men om nämnden anser att platsen är olämplig att bygga på så få man avslag på ansökan. När man har fått ett positivt förhandsbesked har man två år på sig att söka bygglov.

 

Avgifter

Aktuella taxor för plan-, bygg- och MBK-verksamhet beslutades av kommunfullmäktige 2012-02-27.

 

Kommunfullmäktige har beslutat att anta Sveriges kommuners och landstings (SKL) plan- och bygglovstaxa 2011. Den innefattar bygglovstaxa, plantaxa, taxa för MBK-verksamhet med ett N-värde på 1,0. För att läsa mer om hur SKLs taxa 2011 är uppbyggd klicka här.länk till annan webbplats

 

Avgiftsbefrielse gäller vid avslag på ansökningar i byggärenden.

 

Om en åtgärd inte finns med i en särskild grupp i tabellerna som SKLs bygglovstaxa är uppbyggd kring, beslutar bygg- och miljönämnden om en skälig avgift, grundat på tidsåtgången.

 

Tveka inte att kontakta oss om du är osäker eller inte hittar det du söker – kontakt och öppettider finns till höger.

Senaste publiceringsdatum: 2019-11-06
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Byggkontoret

Storgatan 7

265 80 Åstorp

bygg@astorp.se

 

Den 14-15 november håller byggkontoret stängt pga utbildning.


Julia Engström

bygg@astorp.se

Byggnadsinspektör

Tel. 042 - 640 71

Telefontid vardagar 10-12


Håkan Nilsson

bygg@astorp.se

Bygglovshandläggare

Tel. 042 - 640 63

Telefontid vardagar 10-12


Mallar

Mest använt

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 291.7 kB)

Anmälan eldstadPDF (pdf, 44.4 kB)

Anmälan kontrollansvarigPDF (pdf, 70.7 kB)

Begäran slutbeskedPDF (pdf, 135 kB)

Externa länkar