Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

När behövs bygglov?

Det vanligaste är att det behövs bygglov men det finns vissa undantag.

Bygglov behövs oftast för att bygga nytt, bygga till eller göra vissa större ändringar, som till exempel att inreda någon ytterligare bostad eller lokal. En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan.

 

Boverket har tagit fram en broschyr som heter "Får jag bygga?", se externa länkar till höger. Den innehåller översiktlig information om bygglov och rekomenderas att läsa igenom.

 

Vi har summerat några tips nedan, men ta gärna kontakt med oss på byggkontoret för att diskutera dina planer.

 • Altan/terrass/Trädäck - Du får bygga terrasser, altaner och stenlagda uteplatser till en höjd av max 50 centimeter.
 • Attefallshus Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller komplementbostadshus som får vara max 25 m2. Bygglov krävs inte för att uppföra eller bygga till en eller flera komplementbostadhus eller komplementbyggnader. Den sammalagda byggnadsarean får inte överstiga 25,0 m². Det är den area som byggnaden upptar på marken som räknas. Om taksprångets horisontella djup är mindre än 50 centimeter räknas det inte in i byggnadsarean. Taksprånget är den del av yttertaket som sticker ut utanför ytterväggen. Sticker det ut mer än 50 centimeter räknas hela taksprånget in. Byggnaden får ha en taknockshöjd på högst 4,0 m. Denna höjd beräknas från markens medelnivå invid byggnaden upp till dess nock. När man placerar ett attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande.
 • Carport/Garage/Skärmtak – Nybyggnad av garage och carport kräver bygglov. Du behöver varken anmälan eller bygglov för att anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger och entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter. Taken får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte grannen medger det. Medgivandet bör vara skriftligt. Om tomten gränsar mot allmän mark måste du alltid söka bygglov om du vill placera ditt skärmtak närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.
 • Eldstad – Generellt sett krävs endast anmälan. Bygglov kan krävas för ny skorsten eller väsentlig ombyggnad av skorsten.
 • Friggebod - är ett komplement till en- eller tvåbostadshus, inte till flerbostadshus. Du behöver varken anmälan eller bygglov för att sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader. Den sammanlagda byggnadsarean av samtliga friggebodar får inte vara större än 15 kvadratmeter. Den högsta höjden från mark till taknock får vara max 3 meter. Friggeboden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte grannen medger det. Medgivandet bör vara skriftligt. Om tomten gränsar mot allmän mark måste du alltid söka bygglov om du vill placera din friggebod närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.
 • Pooler och Dammar djupare än 20 cm - Att anlägga en pool eller en damm på sin fastighet är bygglovsbefriat, men risken för olycksfall måste begränsas. Läs mer i länkarna till höger om hur man kan säkerställer sin pool från olycksfall. Om ett pooltak ska uppförs krävs ett bygglov.
 • Rivning – Inom detaljplanelagt område krävs det oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelse krävs det oftast anmälan.
 • Solceller eller solfångare - Att installera solpaneler på sitt bostadshus är oftast inte bygglovspliktigt, läs mer i dokumentet Riktlinjer för Solpaneler till höger. Se även det framtagna PM:et från Räddningstjänsten Skåne Nordväst, där beskrivningar finns för att höja säkerheten vid användandet av en solcellsanläggning. Det finns mer att läsa i länkarna till Boverket. 
 • Staket/plank eller mur - Murar och plank är bygglovspliktiga, medan staket oftast inte är bygglovspliktiga. För att få kallas staket skall man ha minst lika mycket luftgenomsläpplighet som täkt yta i konstruktionen. Blir konstruktionen tätare kallas den för plank och blir då bygglovspliktig. Åstorps kommun har tagit fram riktlinjer för plankutformning som bifogas här. Höjden får inte överstiga 1,80m mellan grannar. Ut mot gatan får höjden inte överstiga 1,2m.Vid utfarter och korsningar inte högre än 80cm i en sikttriangel.
 • Skyltar och strålkastare - I ett område med detaljplan behöver du bygglov för större ljusanordningar, och för att sätta upp eller ändra en skylt. Ibland behöver du bygglov även utanför detaljplanelagt område.
 • Trädfällning – Kommunen har i vissa detaljplaner och områdesbestämmelser beslutat att marklov krävs för trädfällning för att skydda natur- och kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
 • Ändrad användning - Om du ska ändra en byggnad så att det blir en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri behöver du bygglov.

Alla bygglovsbefriade byggnationer närmare tomtgränsen än 4,5 meter kräver medgivande från de grannar som berörs. Grannen måste skriva på den senaste ritningen för att bevisa att de godkänner det. Om grannen inte ger sitt medgivande så måste du söka bygglov.

 

Ta kontakt med oss för att kontrollera om ditt hus ligger inom detaljplan, områdesbestämmelser eller sammanhållen bebyggelse.

 

Ändringar av byggnader ska utföras varsamt så att hänsyn tas till byggnadens karaktärsdrag och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara. Det gäller både invändiga och yttre ändringar och oavsett om bygglov krävs eller inte. Kravet på försiktighet är inte ett förbud mot att ändra men de ändringar som görs ska utgå från byggnadens förutsättningar.

Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Detta gäller även byggnader som ingår i ett område av den karaktären.

 

Tveka inte att kontakta oss om du är osäker eller inte hittar det du söker – kontakt och öppettider finns till höger.

Senaste publiceringsdatum: 2020-01-08
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Byggkontoret

Storgatan 7

265 80 Åstorp

bygg@astorp.se


 

Julia Engström

bygg@astorp.se

Byggnadsinspektör

Tel. 042 - 640 71

Telefontid vardagar 10-12


Håkan Nilsson

bygg@astorp.se

Bygglovshandläggare

Tel. 042 - 640 63

Telefontid vardagar 10-12