Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Vad säger plan- och bygglagen om bygglov?

Plan- och bygglagen (2010:900) innebär bland annat:

 • Besked om lov och förhandsbesked ska handläggas skyndsamt
 • Bygg- och miljönämnden ska kunna medela sitt beslut inom tio veckor
 • Krav på att tillgänglighet och användbarhet ska redovisas redan i ansökningshandlingarna
 • Krav på hänsyn till miljö och klimat vid planläggning och byggande
 • Kontrollsystemet blir tydligare med förhoppning om färre byggfel
 • Den kontrollansvarige ska vara certifierad och ha en självständig ställning till den som utför arbetena
 • Kommunen ska göra tillsyn under byggarbetet
 • Beslut ska kunna vinna laga kraft så att den enskilde inte långt i efterhand riskerar drabbas av överklaganden

 

Lagen innebär också

 • Det ställs tekniska egenskapskrav på byggnadsverk
 • Sanktionssystem som innebär högre avgifter vid överträdelser av lagen
 • Efter beviljat bygglov får inte byggarbetena påbörjas förrän kommunen har lämnat ett startbesked. Påbörjas bygget utan startbesked måste kommunen besluta om en betydande sanktionsavgift
 • Byggarbetena får inte heller påbörjas innan ett startbesked lämnats vid anmälningspliktiga åtgärder
 • Byggnaden får inte tas i bruk innan kommunen utfärdat ett slutbesked. Tas byggnaden i bruk innan slutbesked måste kommunen besluta om en betydande sanktionsavgift
 • Kommunen har möjlighet att ta ut avgifter i samband med handläggningen

Information om gällande handläggningstid

Enligt Plan- och bygglagen ska beslut om lov eller förhandsbesked meddelas inom 10 veckor från den dag ansökan kom in till nämnden. Om den som söker lov eller förhandsbesked på eget initiativ lämnar in kompletterande underlag räknas de 10 veckorna från det datum det nya underlaget kom in. Om det är nödvändigt på grund av utredningsskäl får handläggningstiden förlängas en gång med högst 10 veckor. Om så sker kommer du att meddelas om det innan de första 10 veckorna tagit slut.  

Om byggkontoret bedömer att ansökan behöver kompletteras med ytterligare underlag ska vi inom 3 veckor från den dagen vi fick in ansökan, eller från den dag ytterligare underlag lämnats in, förelägga den som sökt lov/förhandsbesked att komplettera ansökan. Enligt Plan- och bygglagen ska tidsfristen om 10 veckors handläggningstid då istället räknas från den dag de kompletterande handlingarna kom in. Om byggkontoret inte förelagt den sökande att komplettera ansökan om lov eller förhandsbesked inom 3 veckor ska tidsfristen om 10 veckor räknas från den dag ansökan först kom in eller på sökandes eget initiativ kompletterades med ytterligare underlag. 0m begärda handlingarna inte lämnas in inom föreskriven tid kan Bygg- miljönämnden komma att avvisa ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick.

Handläggningstid för anmälan

Beslut i anmälningsärenden meddelas inom 4 veckor från det att en komplett ansökan inkommit till byggkontoret. Om det är nödvändigt på grund av utredningsskäl får handläggningstiden förlängas en gång med högst 4 veckor. Om så sker kommer du att meddelas om det innan de första veckorna tagit slut.

 

Om komplettering begärs ifrån byggkontorets sida inom 3 veckor ifrån dess att ansökan mottagits så börjar handläggningstiden på 4 veckor räknas ifrån den dagen då begärd komplettering kommit till byggkontoret. Skulle komplettering begärs av byggkontoret efter nämnda 3 veckor så gäller att beslut ska fattas inom 4 veckor ifrån dess att ansökan inkom till byggnadskontoret. Då du som sökande på eget initiativ kompletterar ditt ärende så börjar en ny tidsfrist på 4 veckor att löpa oavsett var i processen sådan komplettering sker.

 

Kungörelser enligt plan- och bygglagen

Alla beslut som rör beviljade bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked om bygglov ska, enligt plan- och bygglagen kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.

 

På Post- och Inrikes tidningars webbplats (drivs av Bolagsverket) kan du söka bygglovsbeslut, se extern länk till höger.

Senaste publiceringsdatum: 2020-01-08
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Byggkontoret

Storgatan 7

265 80 Åstorp

bygg@astorp.se

 


Julia Engström

bygg@astorp.se

Byggnadsinspektör

Tel. 042 - 640 71

Telefontid vardagar 10-12


Håkan Nilsson

bygg@astorp.se

Bygglovshandläggare

Tel. 042 - 640 63

Telefontid vardagar 10-12


Mallar

Alla blanketter

Blankettarkivlänk till annan webbplats

 

Externa länkar