Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Aktuellt från miljökontoret

Här hittar Du aktuell information från miljökontoret.

____________

Användningsvillkoren skärps för musmedel med alfakloralos

Kemikalieinspektionen har beslutat att skärpa användningsvillkoren för musmedel som innehåller ämnet alfakloralos. Detta sker efter ett ökat antal förgiftningar av bland annat katter. Enligt de nya villkoren får medel med alfakloralos bara användas yrkesmässigt efter avklarad utbildning och produkten får inte användas i miljöer där katter kan förväntas förekomma. Döda möss ska samlas in. De nya villkoren gäller omedelbart för både försäljning och användning.

 

Användningsvillkoren skärps för musmedel med alfakloralos - kemi.selänk till annan webbplats

____________

Störande fåglar

Fåglar ses ofta som ett positivt inslag i vår bostadsmiljö. Men när fåglar, exempelvis kråk- och måsfåglar, blir för många och bygger bo nära våra bostäder kan närheten uppfattas som en störning. Fåglarna kan upplevas som hotfulla, högljudda eller skräpar ner genom att sprida runt avfall.


Fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder

Fastighetsägaren har ett ansvar för att förebygga störningar, från bland annat fåglar, enligt miljöbalken. Nedan följer några tips till dig som är fastighetsägare:

  • Fåglar lever där de har tillgång till föda. Var därför noga med avfallshanteringen. All matning av småfåglar bör undvikas från balkonger och i närheten av hus. Anledningen är att även mås- och kråkfåglar lockas till fastigheten.
  • Minska tillgängligheten på bomaterial. Håll därför rent från kvistar och dylikt.
  • Gör de möjliga boplatserna otillgängliga genom att exempelvis sätta upp nät eller liknande. Fåglarna ska dock inte på något sätt kunna skada sig!

Kommunen får varje år in klagomål gällande störande fåglar och framför allt svarfågel. I beslut och domar både från länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen görs bedömningen att störningar från svartfågel normalt inte anses som skadlig för människors hälsotillstånd och därför inte heller en olägenhet för människors hälsa i miljöbalkens mening.

All typ av jakt på djur inklusive nertagning av bo och förstörelse av ägg regleras genom jaktlagen (1987:259) och Jaktförordningen (1987:905). Jaktlagen säger att allt vilt (inklusive deras bon och ägg) är fredat och få endast jagas om det medges i jaktlagen, jaktförordningen, eller med beslut som meddelats med stöd av dessa.

____________

Tvätta inte bilen på gatan

Bilen ska inte tvättas hemma. När man tvättar bilen på gatan rinner farliga tungmetaller och oljerester med vattnet ned till våra dagvattenbrunnar och sedan vidare till närmsta vattendrag, sjö eller hav. Genom att tvätta bilen hemma förgiftas marken där vi bor och våra barn leker, sjön och stranden där vi badar. Miljön för fiskar, skaldjur och vattenlevande organismer påverkas också negativt. Bilen ska tvättas i en fordonstvätt, där separeras vattnet från olja och giftpartiklar som hanteras i separata reningsverk.

Tungmetaller rakt ut i naturen

Genom att tvätta bilen hemma sprids olja, kadmium, bly, nickel, krom och zink i närmiljön. Ämnena genomgår inte någon rening överhuvudtaget utan spolas rakt ut i naturen. Det är samma sak som att stå vid din favoritsjö och hälla ut ämnena i vattnet.

Välj biltvätten

Välj biltvätten istället för tomten, ta hand om din bil samtidigt som du skonar dig och miljön från onödiga gifter. Att tvätta bilen på en biltvätt är en liten insats för varje individ som har stor betydelse för miljön. Det går lika bra att tvätta bilen i en automattvätt som i en gör det själv-tvätt. Den viktiga skillnaden mellan att tvätta hemma och på biltvätt är att biltvättar renar vattnet från de skadliga ämnena. På tvättanläggningen genomgår vattnet en reningsprocess, innan det leds vidare till det kommunala reningsverket där det renas en gång till.

Miljömärkta bilvårdsprodukter

I gör det själv-tvättar får man ta med egna bilvårdsprodukter. Välj då miljömärkta alternativ! Svanen eller Bra Miljöval är exempel på märkningar som tar stor hänsyn till miljön. Idag finns det miljöanpassade produkter för både biltvätt, avfettning, bilvax med mera. Såpa för biltvättning är ett exempel på ett miljövänligt val. Gällande avfettning är det i regel bara under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas. Kallavfettningsmedel är baserat på nafta som är en petroleumprodukt som är särskilt skadlig för människor och vattenmiljö. Välj ett miljömärkt avfettningsmedel, det är lika effektivt och bättre för miljön.

Har du inte tillgång till biltvätt?

Om man faktiskt inte har tillgång till en biltvätt är det minst dåliga alternativet att tvätta bilen på en gräsplan. Gräset stoppar upp de skadliga ämnena och hindrar de från att nå våra vattendrag, sjöar och hav. I undantagsfall kan man tvätta på en grusplan, om man vet att den inte är dränerad och att det inte finns dagvattenbrunnar i närheten. Biltvätten bör inte heller ske i närheten av vattentäkter, till exempel en grävd brunn. Då riskerar föroreningarna att hamna i dricksvattnet.

_____________


Senaste publiceringsdatum: 2020-01-03
Sök på hela astorp.se
Kontakt

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljökontoret
Storgatan 7
265 80  ÅSTORP

miljo@astorp.se

Telefonnummer: 042 640 00

 


 

Läs vidare

Dokument som berör

miljö- och hälsoskydd