Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Avlopp på landsbygden

Foto: Cecilia Olsson, Åstorps kommun

Allt utsläpp av avloppsvatten, oavsett om det är från ett enskilt hushåll eller från en hel stad, räknas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Detta innebär bland annat att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Om du äger en fastighet som inte är inkopplad till kommunalt avlopp, är du ansvarig för att avloppsvattnet från fastigheten genomgår tillräcklig rening innan det släpps ut. Det kan göras med en enskild anläggning eller en gemensamhetsanläggning. En sådan anläggning kan vara en lokal reningsanläggning eller en anslutning till kommunalt avlopp genom avtal. Du kan läsa mer om detta i broschyren "VA på landsbygden" som du hittar till höger.

Aktuellt inom VA på landsbygden

I kommunen finns en strategi för vatten och avlopp på landsbyggden, du hittar den i högermenyn. Kommunen kommer nu att arbeta fram verksamhetsområden (områden som ska få kommunalt VA) utifrån prioriterade områden i strategin. Information om arbetet kommer att förmedlas löpande här på hemsidan under fliken "verksamhetsområde för vatten och avlopp" i vänstermenyn.


Miljökontoret har inventerat cirka 450 enskilda avlopp i Åstorps kommun i syfte att kontrollera hur de avloppsanordningar som finns uppfyller gällande krav på rening. De enskilda avlopp som inte ligger inom något av verksamhetsområdena för kommunalt avlopp och som inte klarar reningskraven kommer att behöva åtgärdas. Information till berörda fastighetsägare kommer att ske via miljökontoret. Läs gärna mer om enskilda avlopp under fliken "enskilda avlopp" i vänstermenyn eller via länkarna under "läs vidare" i högermenyn.

Senaste publiceringsdatum: 2018-05-15
Sök på hela astorp.se
Kontakt

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljökontoret
Storgatan 7
265 80  ÅSTORP

miljo@astorp.se

Telefonnummer: 042 640 00