Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Enskilda avlopp

Foto: Cecilia Olsson, Åstorps kommun

Fastigheter utanför tätbebyggt område har sällan möjlighet att ansluta sig till det kommunala avloppsnätet och har därför oftast någon form av enskilt avlopp. Avloppsvattnet från dessa anläggningar innehåller en mängd föroreningar som exempelvis bakterier och kemiska ämnen och utsläpp av avloppsvatten kan därför orsaka förorening av dricksvatten samt orsaka problem i naturen, som exempelvis övergödning. Det är därför viktigt med en tillfredsställande rening av avloppsvatten från enskilda anläggningar.

Förändrade krav

I augusti 2006 kom Naturvårdsverket med nya riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar. Dessa innebär i stort att kraven numera ställs på funktionen istället för på tekniken. Detta medför att den tidigare vanligaste tekniken, trekammarbrunn med efterföljande markbädd eller infiltration, inte längre är tillräcklig för rening av avloppsvatten från enskilda anläggningar.

Enskilt avlopp och enskilt ansvar

Det är den som släpper ut avloppsvatten som räknas som verksamhetsutövare och därför är skyldig att se till att avloppsvattnet är tillräckligt renat. Om man hyr en bostad är det dock oftast den som äger fastigheten eller marken som har juridisk möjlighet att göra någonting åt avloppsanläggningen. Det är verksamhetsutövaren som är ansvarig för att förhindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa eller miljön. Miljökontoret kan kräva att verksamhetsutövaren ska utföra undersökningar som behövs för att miljökontoret ska kunna bedöma den enskilda avloppsanläggningens funktion.

Vart vänder man sig när man behöver hjälp?

Miljökontoret kan lämna råd samt informera om gällande krav på enskilda avloppsanläggningar. Miljökontoret kan även hjälpa till vid ifyllandet av anmälan/ansökan. Det är dock inte miljökontorets uppgift att välja avloppslösning eller utfärda ritningar eller andra handlingar som behövs för ansökan. För frågor av byggnadsteknisk natur såsom val av teknik, mark och vattenundersökningar etc. ska man vända sig till entreprenör eller liknande. Dessa har ett ansvar gentemot kunden som regleras i konsumentlagstiftningen.

Tillstånd och anmälan

Tillstånd eller anmälan till Bygg- och miljönämnden krävs 

  • när man inrättar en ny eller ändrar en befintlig avloppsanläggning.
  • när man ändrar avloppsanläggningens plats och/eller tekniska utförande. 
  • vid väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

Vad som är en väsentlig ändring bedöms från fall till fall och i relation till den befintliga belastningen på anläggningen.


I de flesta fall kräver miljökontoret in kompletterande uppgifter för att få en fullständig bild av ansökan/anmälan. Miljökontoret får inte meddela tillstånd om underlaget för beslutet är otillräckligt eller otillförlitligt. En ansökan kan därför avvisas om underlaget inte anses vara tillräckligt.

Miljösanktionsavgift

Det är inte alltid så lätt för den enskilde att veta om det krävs tillstånd eller anmälan. Det är dock alltid bättre att lämna in en ansökan/anmälan om man är osäker eller att kontakta miljökontoret som kan lämna råd. Om miljökontoret upptäcker att ansökan eller anmälan inte behövs meddelas sökanden detta och ingen avgift tas ut för prövningen. Om man däremot utför en tillstånds- eller anmälningspliktig ändring eller installation utan tillstånd från bygg- och miljönämnden kan man bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift.

Senaste publiceringsdatum: 2019-01-16
Sök på hela astorp.se
Kontakt

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljökontoret
Storgatan 7
265 80  ÅSTORP

miljo@astorp.se

Telefonnummer: 042 640 00