Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Enskilda avlopp - vanliga frågor och svar

Foto: Cecilia Olsson, Åstorps kommun

Vanliga frågor och svar om enskilda avlopp

När ska vattnet hålla badvattenkvalitet? Vilka kriterier finns det?
Enligt kraven för hälsoskydd från Naturvårdsverkets allmänna råd (2008:3) ska "utsläpp av avloppsvatten inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, t ex lukt, där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten".


Detta betyder att vattnet som passerat fastighetens avloppssystem ska uppnå badvattenkvalitet. Detta för att främja människors hälsa och reducera bakterier som finns i vattnet (t.ex. E.Coli).


Detta krav uppfylls vid inrättandet av ett avloppssystem med hög skyddsnivå då efterbehandling, t.ex. ett fosforfilter avdödar i stort sett alla smittämnen. Dock mättas filtret med tiden och måste därför bytas ut kontinuerligt. Tiden mellan utbytet av filtret beror på tillverkaren.


Varför har kommunen krav på efterpolering?
Kommunen har inte krav på efterpolering, dock skall avloppsanläggningen hålla hög skyddsnivå. Det vill säga 90 % BOD (organiska ämnen), 50% N (kväve) och 90% P (fosfor).
 
Kan äldre personer få uppskov?
Miljökontoret tittar på varje enskilt fall för uppskov och ju lägre utsläppsnivå fastigheten har, desto längre tid för uppskov kan ges. Uppskovstiden kan variera mellan 2-5 år.


Kan NSVA erbjuda analyser av enskilt avloppsvatten till en reducerad kostnad?
Preliminärt är svaret nej. Detta på grund av konkurrenslagen och dess avsikt att inte hindra en sund konkurrens. Om nya besked kommer i frågan lovar NSVA att återkomma.


Varför ligger den fasta delen i brukningsavgiften enbart för tjänsten med dricksvatten?
Det är beslutat så sedan tidigare, det vill säga att den fasta delen i brukningsavgiften ska ligga på tjänsten med dricksvatten. På sikt kommer den fasta delen att fördelas på respektive tjänst (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) fördelat utifrån de kostnader NSVA har för tjänsten.


Vad är skillnaden mellan normal och hög skyddsnivå?

Grundkrav för både normal och hög skyddsnivå
• Dag- och dränvatten leds inte till avloppsanläggningen.
• Anläggningen är, med undantag för eventuell infiltration, tät för att
hindra in- och utläckage av vatten.
• Anläggningens funktion är enkel att kontrollera.
• Anläggningen är utformad så att underhåll och service underlättas.
• Funktionen ska kunna upprätthållas under hela anläggningens livslängd.
• Det ska finnas en drift- och underhållsinstruktion från leverantören.
• Om det behövs ska det finnas larm på anläggningen som varnar för störningar.
• Det finns möjlighet att ta prov på utgående vatten från anläggningen.

 
Normal nivå
Hälsoskydd
• Utsläpp av avloppsvatten ger inte väsentligt ökad risk för smittspridning, lukt etc.
• Restprodukter, t.ex. slam eller latrin, hanteras på ett hygieniskt sätt.


Miljöskydd
• Vattensnål teknik, t.ex. vattensnåla blandare, används.
• Fosfatfria tvättmedel och hushållskemikalier används.
• Minst 90 % avskiljning av organiskt material (BOD).
• Minst 70 % avskiljning av fosfor.
• Det är möjligt att återvinna näringsämnen ur avloppet.
• Åtgärder vidtas för att minimera risk för smitta eller annan olägenhet djur.


Hög nivå
Hälsoskydd
• Ytterligare skydd utöver den huvudsakliga behandlingen i anläggningen, t.ex. mer svårtillgänglig utsläppspunkt, mer robust anläggning, fler reningssteg som tar bort smittämnen etc.


Miljöskydd
• Minst 90 % avskiljning av fosfor.
• Minst 50 % avskiljning av kväve.

Senaste publiceringsdatum: 2017-04-27
Sök på hela astorp.se
Kontakt