Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Verksamhetsområde för vatten och avlopp

Foto: Elisabeth Möllerström, Åstorps kommun

Ett verksamhetsområde för vatten och avlopp är ett avgränsat område inom vilket VA-försörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar.

I Åstorps kommun varierar de olika verksamhetsområdena beroende på rådande förhållanden. Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten eller olika kombinationer av dessa kan finnas. Mer information om detta kan du få från tekniska kontoret.


Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt eftersom området utgör en gräns inom vilket Lag om allmänna vattentjänster (2006:412)länk till annan webbplats gäller. Vattentjänstlagen är en strikt lag som reglerar förhållandet mellan VA-huvudman och de fastighetsägare som ingår i ett verksamhetsområde.


Det är kommunfullmäktige som beslutar vilka områden som ska vara verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp. För tillfället görs översyn i av ett antal områden. Översynen innebär dels bildande av nya verksamhetsområden där kommunal VA-anläggning saknas dels en omarbetning och uppdatering av befintliga verksamhetsområden.

Aktuell utbyggnad för olika verksamhetsområden med tidplan

Kommunen har fastställt en strategi för vatten och avlopp på landsbygden. Länk till strategin finns till höger. Tidplan för de kommande åren sammanfattas nedan.


Kärreberga

Verksamhetsområde för avlopp är inrättat. Entreprenadarbetet är i gång och beräknas kunna delvis erbjuda anslutningsmöjlighet till kommunalt avlopp under 2014.


Läs mer om utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp till Kärreberga >>länk till annan webbplats


Björnås

Utbyggnaden av kommunalt avlopp i Björnåsområdet utförs i 3 etapper. Första etappen har byggts ut, utbyggnad av andra etappen pågår och tredje etappen beräknas påbörjas under 2015.


Läs mer om utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp till Björnåsområdet >>länk till annan webbplats


Söder om Kvidinge

Verksamhetsområde för vatten och avlopp är inrättat.


Broby Kyrkby

Utredning och projektering kommer att påbörjas under 2015.


Högalid

Utredning och projektering kommer att påbörjas under 2015.


Maglaby och Mårtenstorp

Utredning och projektering kommer att påbörjas under 2015.


Sånna

Föreslås kunna anslutas till kommunalt avlopp inom 5 år (2019).


Snuggarp/Brobylund

Området föreslås anslutas till kommunalt avlopp i samband med exploatering med start tidigast 2016.


Om ditt område inte finns med bland de som är nämnda ovan finns mer information i strategin för vatten och avlopp på landsbyggden till höger.

Fastighet inom ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp

VA-huvudmannen är skyldig att förse samtliga fastigheter inom ett verksamhetsområde med vatten- och avloppsförsörjning om fastigheten har behov av detta. Nyetablering av enskilda VA-anläggningar godkänns inte inom verksamhetsområdet. Försörjningen ska ske via den kommunala VA-anläggningen.

Inom ett verksamhetsområde för VA är fastighetsägaren skyldig att betala avgifter för vatten- och avloppsförsörjningen. När förbindelsepunkterna är upprättade och fastighetsägaren har meddelats, ska anläggningsavgift betalas enligt kommunens fastställda VA-taxa.

Fastighet utanför ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp

Kommunen har ingen skyldighet att förse fastigheter utanför ett verksamhetsområde med VA-försörjning. Det innebär att fastigheter utanför ett verksamhetsområde för avlopp måste anlägga enskilda (egna) VA-anläggningar enligt gällande lagstiftning. En fastighet som ligger i nära anslutning till ett verksamhetsområde kan ha möjlighet att anslutas.


Vill en fastighetsägare ha kommunal VA-försörjning trots att fastigheten ligger utanför ett verksamhetsområde kan anslutning ibland erbjudas. Förutsättningen är att anslutning är tekniskt möjligt och att tillräcklig kapacitet finns i befintliga VA-anläggningar. De kommunala VA-anläggningarna är dock oftast dimensionerade för att enbart klara VA-försörjningen inom ett fastställt verksamhetsområde.


Kommunal VA-anslutning erbjuds enbart genom upprättande av avtal, som bl.a. innebär att VA-taxa och ABVA tillämpas. Fastighetsägaren får då själv anlägga, ansvara och bekosta alla de ledningar och eventuella VA-installationer (t.ex. pump) som behövs från anvisad förbindelsepunkt vid befintlig kommunal huvudledning.


Fastighetsägaren måste även ordna alla eventuella tillstånd som kan behövas för ledningsdragning om andra fastigheter måste passeras.

Senaste publiceringsdatum: 2018-05-15
Sök på hela astorp.se
Kontakt

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljökontoret
Storgatan 7
265 80  ÅSTORP

miljo@astorp.se

Telefonnummer: 042 640 00