Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Cisterner

Den som har en cistern har ansvar för att den inte påverkar miljön till exempel på grund av läckage. Glöm inte att kontrollera din cistern! Miljökontoret är tillsynsmyndighet och kan svara på frågor.

I Sverige finns många olika slags cisterner. Det kan vara villacisterner eller gårdscisterner, så kallade farmartankar. Det kan även vara lösa behållare. De kan ligga ovan mark eller i mark, utomhus eller inomhus. Du som har en cistern ansvarar själv för att tillräckliga skyddsåtgärder är ordnade. Du är också skyldig att känna till vilka regler som gäller för just din cistern.

Informationsplikt (anmälan) vid nyinstallation

I samband med installation av en cistern ska en installationskontroll utföras av ett ackrediterat kontrollorgan. Installationskontroll av farmartankar (cisterner utomhus utan någon fast installation) görs i regel hos tillverkaren i samband med tillverkningskontrollen.


Obs! För att installera följande cisterner krävs det bygglov eller bygganmälan:

 • Cistern ovan mark med en volym mellan 1 m³ - 10 m³.
 • Cistern med tillhörande rörledningar som läggs i mark och som rymmer mer än 1 m³.
 • Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.
 • Cisterner över 10 m3 utanför skyddsområde handläggs vanligtvis av Räddningstjänsten. Speciella regler gäller för dessa.

Återkommande kontroll

Cisterner ska besiktigas regelbundet –  vart tredje, sjätte eller tolfte år.

Tidpunkten framgår av den kontrollrapport du fick när cisternen kontrollerades senast. Du har ansvaret för att kontrollrapporten finns tillgänglig och beställer tid för kontroll hos ackrediterat kontrollorgan. Swedac har en lista över sådana besiktningsmän. Sök på” ackrediterad verksamhet” och ”cisterner öppna”.


Swedaclänk till annan webbplats

Revisionskontroll

En revisionskontroll ska utföras av cisternen vid ändrad användning, efter skada, vid flyttning eller om rörledningar eller slangledningar har flyttats eller på annat sätt ändrats.

Vad händer om jag inte kontrollerar?

Cisterner som inte kontrolleras enligt besiktningsintervallet får inte användas. När en cistern tas ur bruk ska den tömmas, rengöras och åtgärder ska vidtas så att den inte kan fyllas på nytt. Detta måste anmälas till bygg- och miljönämnden. Om detta inte är gjort räknas det som att cisternen är i bruk. Om man använder en cistern som underkänts vid kontroll eller inte kontrollerats kan man bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift.

Uppställning av cisterner

Där kemikalier hanteras kan miljöeffekterna och saneringsbehovet bli omfattande vid spill och olyckshändelser. Följande åtgärder bör alltid vidtas (och ska alltid vidtas i vattenskyddsområde) för att undvika att kemikalier når omgivande mark och vattendrag:

 • Cistern ska vara uppställd på tät yta.
 • Dropplåt/spillplåtar ska finnas där spill kan förekomma.
 • Påkörningsskydd ska finnas om det finns risk för påkörning.
 • Godkänt elektroniskt överfyllnadsskydd.
 • Möjlighet till nivåkontroll.
 • Invallning av cisterner. Invallningen bör förses med tak.
 • Läckagelarm (vid särskilt känslig mark eller farliga kemikalier).
 • Slangbrottsventil (vid tankplatser).

Särskilda riktlinjer för cisterner nära vattendrag eller dagvattenbrunnar

I Åstorps kommun finns ett antal bränslecisterner för bensin och diesel som är placerade nära vattendrag eller dagvattenbrunnar. Vid eventuell olycka eller om de av annan anledning läcker ut bränsle finns oftast inga skyddsvallar eller liknande som hindrar spill till vattnet. Med tanke på bränsle/oljeprodukters negativa och skadliga effekter i vattenmiljön bör samma krav ställas på dessa cisterner som på sådana som installeras inom vattenskyddsområden. Det innebär ett krav på sekundärt skydd, typ invallning.


Bestämmelser om cisterner finns i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, NFS 2003:24, se länk till höger. I miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna, bl.a. försiktighetsprincipen, utifrån vilka man kan ställa krav på all hantering av miljöfarliga ämnen oavsett om det finns detaljerade regler eller inte.

Specialregler

För vissa cisterner finns specialregler där bygg- och miljönämnden inte har tillsynsansvar. Det gäller särskilt:

 • Mobila cisterner och behållare som används för transport av farligt gods. Här gäller Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2012:6) om transport av farligt gods på väg eller i terräng, d.v.s. de s.k. ADR/ADR-S föreskrifterna. Polisen är tillsynsmyndighet.
 • Trycksatta anordning som kan utgöras av ett tryckkärl, en cistern, ett vakuumkärl eller en rörledning. Här gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om besiktning av tryckkärl (AFS 2005:3). Arbetsmiljöinspektionen är tillsynsmyndighet.

Avgifter

Bygg- och miljönämnden i Åstorps kommun debiterar timavgift för inspektion, påminnelser, anmälan och dylikt.


Besök e-tjänstportalen för anmälan om installation och cisterner som varaktig tas ur bruk.

Senaste publiceringsdatum: 2019-01-16
Sök på hela astorp.se
Kontakt

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljökontoret
Storgatan 7
265 80  ÅSTORP

miljo@astorp.se

Telefonnummer: 042 640 00