Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Lantbruk

Bygg- och miljönämnden ansvarar för tillsynen över lantbrukets miljöpåverkan och andra frågor där människor eller miljö utsätts för olägenheter av lantbruket. Om det sker några förändringar i din verksamhet, ska du som lantbrukare informera miljökontoret.

Verksamheter med en djurhållning som omfattar mer än 100 djurenheter ska anmälas till miljökontoret. Om djurhållningen omfattar mer än 400 DE krävs tillstånd från länsstyrelsen!


Du bör alltid kontakta kommunens miljökontor när du planerar förändringar i din djurhållning eftersom det är miljökontoret som kontrollerar att kraven på lagringskapacitet är uppfyllda och att man har tillräcklig spridningsareal.


Tillsyn på lantbruk 2018

 

Miljökontoret kommer under våren 2018 genomföra tillsyn/gårdsbesök på lantbruk i Åstorps kommun. Information kommer att skickas till berörda lantbrukare.

Inför ett planerat gårdsbesök tar någon av miljöinspektörerna i kommunen kontakt (via brev) med Er för att bestämma tidpunkt för besöket. Under ett gårdsbesök kontrolleras bland annat växtnäringsbalans, avfallshantering samt hantering och förvaring av bekämpningsmedel, olja och diesel. För att underlätta och effektivisera gårdsbesöket är det bra man har tittat igenom checklistan för lantbrukstillsynPDF (pdf, 136.3 kB) och om följande uppgifter är tillgängliga:


 • sprutjournal
 • sprutcertifikat
 • kopia på besiktningsprotokoll av cisterner
 • växtodlingsplan/gödslingsplan
 • Stallgödselanalys
 • Kemikalie-/preparatförteckning
 • Journal över farligt avfall

Miljöavdelningen tar betalt för nedlagt handläggningstid.

Energirådgivning

Är ni intresserade av att genomföra en kostnadsfri energirådgivning via telefon eller på plats på Ert företag för att minska företagets eller hemmets energiförbrukning?

Boende i Åstorp, Bjuv och Helsingborg har möjlighet att kontakta energi- och klimatrådgivarna i Helsingborg. Du kan läsa mer på sidan energi- och klimatrådgivning.

Foto: Cecilia Olsson

Nedgrävning av död häst

Sedan 1 februari 2015 krävs det inte längre tillstånd för att gräva ned döda hästar i marken. Men precis som tidigare måste man följa kommunens anvisningar och de krav som EU-lagstiftningen ställer.

Om din häst dör kan du i vissa fall få gräva ner den på din fastighet. Du kan även välja att djuret ska hämtas av Lantbrukstjänst för att sedan destrueras. Grundregeln är att döda djur måste tas om hand på ett säkert sätt för att undvika spridning av smittsamma sjukdomar. Nedgrävningen får aldrig ske så att miljö och/eller människors hälsa riskerar att påverkas negativt.


Att tänka på vid nedgrävning i Åstorps kommun

Om du ska gräva ned en död häst i Åstorps kommun ska du alltid ringa oss på Miljökontoret för att samråda om lämplig plats. Vi kommer då att resonera kring nedanstående punkter:

 • Hästen ska grävas ned på ett sådant djup att andra djur inte kan gräva upp den döda hästen. Djurkroppen ska täckas med minst 1,5 m jord.
 • Nedgrävning ska ske på ett sådant sätt att lukt inte kan tränga upp ur marken.
 • Avstånd från nedgrävningsplatsen till närmaste bostad, vattentäkt, eller ytvatten ska vara minst 200 meter
 • Nedgrävning får inte ske inom skyddsområde för vattentäkt, natura 2000-område, naturreservat, område med nationellt eller regionalt särskilt värdefulla vatten eller andra områden med liknande skydd.
 • Avstånd från nedgrävningsplats till dränering ska vara minst 50 meter.
 • Avståndet från botten av gropen till högsta årliga grundvattenyta ska vara minst en meter.
 • Jordarten bör vara sand, grus eller morän. Det är en fördel om underliggande jordlager utgörs av lera eller silt.
 • Om kroppen grävs ned på någon annans mark måste markägaren ge sitt medgivande.


Senaste publiceringsdatum: 2017-12-15
Sök på hela astorp.se
Kontakt

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljökontoret
Storgatan 7
265 80  ÅSTORP

miljo@astorp.se

Telefonnummer: 042 640 00