Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Livsmedelskontroll

Miljökontoret kontrolerar och registrerar livsmedelslokaler.
Vid kontrollbesöken kontrolleras bland annat märkning, hygien och
egenkontroll. Innan en verksamhet med livsmedelshantering startar kan
miljökontoret kontaktas för information om vilka tillstånd som krävs.

Starta och driva ett företag där hantering av livsmedel förekommer

För att få starta och bedriva en verksamhet där livsmedel hanteras måste anläggningen vara godkänd eller anmäld för registrering hos Bygg- och miljönämnden. Det gäller även dig som tar över en redan godkänd/registrerad verksamhet. Det är livsmedelsföretagarens ansvar att undersöka huruvida anläggningen omfattas av krav på godkännande eller registrering. Livsmedel får inte släppas ut på marknaden från en anläggning innan registrering skett eller beslut om godkännande fattats (artikel 4 i förordning (EG) nr 853/2004, artikel 6.2 (EG) nr 852/2004 och 13 § i LIVSFS 2005:20).


Krav på godkännande gäller endast för animalieanläggningar. Om din verksamhet klassas som animalieanläggning görs en förprövning innan verksamheten får starta.
Övriga livsmedelsanläggningar, till exempel livsmedelsbutiker, restauranger, bagerier mm, registreras. Anmälan måste lämnas in till Miljökontoret minst två veckor innan beräknad start av verksamheten.


För att uppfylla lagstiftningens krav krävs lämpliga lokaler och utrustning samt ett system för egenkontroll.


Så här går det till att få en verksamhet registrerad:

1. Anmälan om registrering fylls i och skickas till Miljökontoret. Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

  • Uppgift om livsmedelsföretagarens namn och adress samt organisationsnummer, personnummer eller samordningsnummer.
  • Uppgift om lokal, utrymme eller plats där verksamheten ska bedrivas.
  • En beskrivning av verksamhetens art och omfattning. (bör vara tillräckligt omfattade för att en riskklassificering ska kunna göras.)


2. Miljökontoret går igenom er anmälan. Om anmälan inte är komplett (ofullständigt ifylld anmälan eller dokument) kommer Miljökontoret att kräva en komplettering av anmälan innan vi går vidare med ärendet. Om komplettering inte kommer in inom utsatt tid kan vi avslå er anmälan.


3. Då anmälan är komplett registreras verksamheten och tidigast då får verksamheten starta. Lokalen kontrolleras på plats av Miljökontoret efter uppstarten för att förvisa sig om att kraven i Livsmedelslagstiftningen uppfylls och för att riskklassa anläggningen.


4. Riskklassificering sker delvis med grund i uppgifterna som lämnas in med anmälan, dels vid besök på plats. Genom riskklassificering bestäms anläggningens kontrollbehov, dvs antal tillsynstimmar myndigheten beräknas lägga på kontroll av anläggningen. Riskklassificering sker utifrån följande parametrar:

  • verksamhetens art (vilka livsmedel och på vilket sätt hanteras i verksamheten)
  • verksamhetens omfattning
  • tillhör huvudsakliga konsumenter någon riskgrupp (till exempel barn under 6 år eller äldre)?
  • Tillsynsmyndighetens erfarenhet av anläggningen ifråga

De anläggningar som inte har fått anmärkningar under längre tid behöver inte kontrolleras lika ofta som andra motsvarande anläggningar. Anläggningar som missköts behöver kontrolleras oftare. Större kontrollbehov för med sig högre antal tillsynstimmar.


Andra krav

Tänk på att det ofta krävs andra tillstånd för att få bedriva en verksamhet. Företagets ska vara registrerad hos Skattemyndigheten. Anmälan om ändrad verksamhet i lokalerna kan behöva göras mm. Det åligger verksamhetsutövaren att undersöka vilka tillstånd behövs för att bedriva verksamheten.


Mobila verksamheter

Mobila verksamheter kräver registrering från bygg- och miljönämnden. Detta gäller exempelvis vid festivaler, marknader, utomhusförsäljning från ambulerande korvvagn eller andra tillfälliga evenemang.


Huvudregeln är att mobila verksamheter ska registreras i den kommun där den huvudsakliga verksamheten bedrivs. Beslutet ska kunna uppvisas på plats i andra kommuner dit verksamheten kommer.


Vid nystart, övertag eller ändring av en verksamhet måste ny registrering beslutas av bygg- och miljönämnden innan verksamheten får påbörjas.

Senaste publiceringsdatum: 2019-03-26
Sök på hela astorp.se
Kontakt

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljökontoret
Storgatan 7
265 80  ÅSTORP

miljo@astorp.se

Telefonnummer: 042 640 00