Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

De lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön har antagits av kommunfullmäktige i Åstorps kommun. De områden som berörs är djurhållning inom detaljplan, spridning av gödsel och slam, avloppsanordning och annan toalett än WC, tomgångskörning, värmepumpsanläggning och eldning.

Ansökan om att bedriva en verksamhet som berörs av dessa föreskrifter lämnas till bygg- och miljönämnden. Ansökan ska vara skriftlig samt innehålla de uppgifter som behövs för ärendet (ritningar, tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan).
Bygg- och miljönämnden får i enskilda fall ge dispens från bestämmelserna om det är uppenbart att det inte finns risker för olägenheter ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.


Bygg- och miljönämnden får ta ut en avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, handläggning av anmälningar och för tillsyn. Taxan för prövning och tillsyn antas i kommunfullmäktige.
Den som bryter mot dessa föreskrifter riskerar att få betala böter.

 
Länk till de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön i sin helhet finns till höger på denna sida.

Senaste publiceringsdatum: 2019-04-01
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Läs vidare

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljökontoret
Storgatan 7
265 80  ÅSTORP

miljo@astorp.se

Telefonnummer: 042 640 00