Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Naturvård

Naturvård handlar dels om att skydda och förvalta värdefulla områden och arter, men även om att bevara naturområden för att försäkra människors möjlighet till rekreation. Detta är både en statlig och en kommunal angelägenhet och kommunerna fick ett större ansvar för naturvården i och med att miljöbalken trädde i kraft 1999.

Allemansrätten

Allemansrätten är en sedvanerätt som tryggar allmänhetens tillgång till naturen, som är lagstadgad i regeringsformens 2 kapitel 18 §.  Denna sedvanerätt innebär rättigheten att färdas över och att vistas på någon annans mark, men den innebär även skyldigheter.


När man utnyttjar någon annans mark genom att promenera över den, plocka bär eller på annat sätt vistas i naturen, ska man ta hänsyn till boendes hemfridszon, markägarens ekonomiska intressen samt även växt- och djurliv.


Trots den rätt man enligt allemansrätten har att färdas över annans mark, har Naturvårdsverket slagit fast att det inte är tillåtet att köra med motoriserade transportmedel i naturen med stöd av allemansrätten. Detta innebär att man inte får köra på någon annans mark med till exempel moped, segway eller el-cykel utan att fråga om lov från markägaren.


Mer information om allemansrätten hittar du på:

http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/länk till annan webbplats


Strandskydd

Strandskyddet gäller längs med sjöar och vattendrag i Sverige för att trygga allmänhetens tillgång till strandzonen samt att bevara livsmiljöer för djur- och växtliv. Möjligheten att promenera längs stranden, bada, fiska, åka skridskor och göra strandhugg från en båt skyddas med hjälp av strandskyddet.


Strandskyddet gäller 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet. Detta innebär att även miljön under vattnet skyddas. Utöver det generella strandskyddet har Länsstyrelsen på vissa ställen beslutat om ett utvidgat strandskydd. På dessa ställen kan skyddszonen utökas från 100 meter upp till och med 300.


Inom strandskyddat område är det förbjudet att:

  • uppföra nya byggnader eller ändra de som redan finns, så att de kan användas till något annat ändamål
  • gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer
  • utföra andra anläggningar eller anordningar som strider mot strandskyddets syfte
  • utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv


Anläggningar och anordningar kan vara en åtgärd som försämrar tillgången till strandzonen för allmänheten eller som väsentligt förändrar livsvillkoren för växter och djur. Exempel på åtgärder som försämrar tillgängligheten för allmänheten kan vara båthamnar, bryggor och parkeringsplatser. Fälla träd, gräva eller gödsla är exempel på åtgärder som kan skada djur och växter. 


Vill man bygga eller göra något inom strandskyddat område ska man ta kontakt med kommunens miljökontor eller byggkontor för rådgivning. Det kan röra sig om en åtgärd som är förbjuden och man måste då söka en dispens från strandskyddet innan man genomför åtgärden.


Dispens från strandskyddet prövas av kommunen. Alla beslut om att bevilja eller avslå ansökningar om dispens från strandskyddet granskas av Länsstyrelsen, som kan överpröva beslutet om de anser att det är något som är oklart eller felaktigt i beslutet.


Biologisk mångfald

Man kan arbeta på olika sätt för att bevara och öka den biologiska mångfalden, som sammanfattas nedan.

  • Skydda och sköta natur. Genom miljöbalkens 7 kapitel har kommunen möjlighet att skydda natur genom att skapa olika områdesskydd, till exempel naturreservat och biotopskyddsområden.
  • Bevara arter. Man kan genomföra riktade åtgärder för arter som behöver särskilt skydd. Naturvårdsverket har tagit fram ett åtgärdsprogram för hotade arter som ett sätt att ringa in angelägna åtgärder.
  • Nyttja naturen på ett hållbart sätt. För att ekosystemen ska få behålla sina funktioner och för att den biologiska mångfalden i vår natur ska finnas kvar bör man nyttja naturresurser på ett hållbart sätt.

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är ett samlingsnamn för de tjänster och produkter som människan får ut av naturliga processer. Vår välfärd har sin grund i dessa tjänster och produkter, men de tas ändå ofta som givna.

Exempel på ekosystemtjänster är vanliga produkter som spannmål, kaffebönor, rent vatten, reglering av klimat och pollinering av växter. Även en så basal funktion som avrinning av vatten är en ekosystemtjänst som om den bevaras motverkar översvämningar. Människor kan antingen få en direkt nytta av ekosystemtjänster, till exempel syre tack vare att växterna producerar syre, eller mot att vi gör en insats, som till exempel genom jordbruk för att producera livsmedel.

Nyheter

För att uppmärksamma den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsters värden har regeringen slagit fast ett nytt etappmål till miljömålet Biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Etappmålet lyder så här: Senast år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt.


För att läsa mer om detta se här: http://www.miljomal.se/sv/etappmalen/Biologisk-mangfald/länk till annan webbplats

Senaste publiceringsdatum: 2017-12-04
Sök på hela astorp.se
Kontakt

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljökontoret
Storgatan 7
265 80  ÅSTORP

miljo@astorp.se

Telefonnummer: 042 640 00