Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Renhållning, avfall och återvinning

NSR ansvarar för renhållningsverksamheten i Åstorps kommun.

NSRs kundservice

NSRs kundservice svarar på frågor om sortering och abonnemang samt tar emot beställningar. Kontaktuppgifter finns i högerspalten.

NSRs återvinningscentral

På återvinningscentralen tar NSR emot källsorterat avfall, farligt avfall och grovavfall från hushåll. Återvinningscentralen tar även emot material från mindre företag.


Återvinningsstationer i Åstorps kommun

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) har två återvinningsstationer i kommunen:

 


En återvinningsstation är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på NSRs återvinningscentrallänk till annan webbplats (se ovan).


Åstorps kommun ansvarar inte för skötsel och tömning av återvinningsstationerna. För frågor eller synpunkter kring återvinningsstationerna kontakta FTI. Kontaktuppgifter finns i högerspalten.

Vad är avfall?

Till hushållsavfallet räknas sådant avfall som typiskt sett kommer från ett hushåll. Avfallet behöver inte uppstå i ett hushåll men ska likna detta. Hushållsavfall uppstår på alla platser där människor vistas, t.ex. fikarum, toaletter och offentliga lokaler.

Enligt Miljöbalken  är avfall material som innehavaren (privatperson eller industri) avser eller är skyldig att göra sig av med, oavsett om materialet har ett ekonomiskt värde eller ej. I vardagligt språk kallar vi det vi inte längre behöver eller vill ha kvar för sopor. Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Där det finns människor, finns hushållsavfall. Hanteringen av hushållsavfall styrs av fyra lagar:


  • Miljöbalken
  • Plan- och bygglagen
  • Byggnadsverkslagen
  • Arbetsmiljölagen

Till Miljöbalken finns ett stort antal förordningar bl.a. med definition på avfall, med bestämmelser om producentansvar och med regler för deponering.

Den kommunala myndigheten har ansvar för insamling och bortskaffande av hushållsavfallet. För varje kommun skall det finnas en renhållningsordning som skall innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen samt en avfallsplan. I Miljöbalken anges vad renhållningsgsordningen skall innefatta. 

Sortering av avfall

Acvfall kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att sortera avfallet väl, kan de tas omhand på ett säker sätt och det mesta kan återvinnas. Därmed skyddas människor och miljö. Vi kan också spara energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.

Senaste publiceringsdatum: 2019-01-23
Sök på hela astorp.se
Kontakt

NSR kundservice
Tel. 042- 400 13 40
kundservice@nsr.se
www.nsr.selänk till annan webbplats


FTI kundtjänst

Tel. 0200- 88 03 11

info@ftiab.se

www.ftiab.selänk till annan webbplats