Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Vattenskyddsområden

Foto: Elisabeth Möllerström, Åstorps kommun

För att skydda dricksvattentäkter kan länsstyrelsen eller kommunen
fastställa vattenskyddsområden runt sjöar eller grundvattenförekomster. I Åstorps kommun finns två vattenskyddsområden för den kommunala
dricksvattenförsörjningen - vattenskyddsområdet Kvidinge och
vattenskyddsområdet Åstorp.

Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser för verksamheter som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt, exempelvis hantering av kemikalier och spridning av bekämpningsmedel.


Ibland kan även allmänheten beröras av skyddsföreskrifterna genom exempelvis förbud mot motorbåtstrafik på sjöar som är vattentäkter. Ett vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter fastställs med stöd av miljöbalken. Du vet om du befinner dig inom vattenskyddsområde på de karaktäristiska skyltarna.


Länsstyrelsen fastställer vattenskyddsområden efter begäran från vattentäktens huvudman. Huvudmannen är den aktör som ansvarar för dricksvattenförsörjningen inom ett geografiskt område, vanligtvis kommuner, men ibland också bolag eller större samfälligheter. Ett skyddsområde ska utgöra ett bra skydd för vattentäkten, men får inte vara mer långtgående än nödvändigt.


Åstorps kommun har via NSVA påbörjat arbetet med att revidera kommunens vattenskyddsområden och vattenskyddsföreskrifter. Arbetet beräknas pågå de närmsta åren. Har ni frågor är ni välkomna att kontakta miljökontoret.

Senaste publiceringsdatum: 2016-02-18
Sök på hela astorp.se
Kontakt

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljökontoret
Storgatan 7
265 80  ÅSTORP

miljo@astorp.se

Telefonnummer: 042 640 00