Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Samhällsplanering

För att nå en god och långsiktigt hållbar samhällsutveckling krävs en målmedveten kommunal planering både för våra tätorter och för landsbygden. Det är kommunen som har planmonopolet. Beslut om användning av våra mark- och vattenområden och hur den byggda miljön ska utformas berör i stort sett alla medborgare och verksamheter i kommunen.
 
Nästan alltid är samhällsförändringar beroende av stora och långsiktiga investeringar och tar också i anspråk våra gemensamma och ändliga naturresurser. En god kommunal planering bygger också på en allt större regional samverkan i gemensamma frågor. Kommunens beslut måste därför fattas utifrån välgrundade planer.

Hur planerar vi?

Vårt samhälle är i ständig utveckling och därför är olika planeringsarbeten i en ständigt pågående process. Inom samhällsplaneringen är kommunövergripande översiktsplan, fördjupade översiktsplaner, program, detaljplaner och områdesbestämmelser våra mest vanliga planinstrument.

Samverkan mellan kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden

I Åstorps kommun fördelar sig det politiska ansvaret för samhällsplaneringen mellan kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden, där kommunstyrelsen ansvarar för den översiktliga och strategiska samhällsplaneringen och bygg- och miljönämnden ansvarar för detaljplanprocesser och andra planärenden som inte är övergripande eller strategiska.

Senaste publiceringsdatum: 2020-01-08
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och byggkontoret
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP

sbf@astorp.se


Camilla Eriksson

Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen

042-640 60

camilla.eriksson@astorp.se


Ola Eriksson

Planarkitekt

042-640 78

ola.eriksson@astorp.se


Niklas Andersson

Planarkitekt

042-642 12

niklas.andersson@astorp.se


Ina Andersson

Planarkitekt

042-640 81

ina.andersson@astorp.se

 

Läs vidare

Översiktsplan

Läs härlänk till annan webbplats


Flygfoto från ovan