Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Detaljplaner

Under detta avsnitt beskrivs kortfattat vad en detaljplan är, hur de olika planprocesserna går till samt vilka detaljplaner som är under arbete i Åstorps kommun och vilka som nyligen vunnit laga kraft.

Detaljplaner ska bland annat reglera:


  • vad marken får användas till
  • hur stora och höga byggrätterna får vara
  • var de ska ligga
  • hur de ska utformas


Detaljplaner reglerar och avgör hur bygglov ska beslutas. Detaljplaner ska också bland annat ange vad som är kvartersmark, gator och allmän platsmark. En detaljplan kan omfatta enstaka fastigheter eller större områden och är alltid juridiskt bindande.
 
Detaljplanprocesser och andra planfrågor som inte är översiktliga eller strategiska är delegerade till bygg- och miljönämnden. Planarkitekter driver och arbetar med kommunens detaljplanering. Beslut under planprocessens gång fattas av bygg- och miljönämnden med bygg- och miljönämndens arbetsutskott som beredande organ. När en antagandehandling för en ny detaljplan är klar ska planen först godkännas av bygg- och miljönämnden, därefter av kommunstyrelsen för att slutligen antagas av kommunfullmäktige.

Pågående detaljplanering

På kartan nedan visas de platser där vi arbetar med nya detaljplaner. Zooma in och klicka på den plats du är intresserad av för att läsa mer

Senaste publiceringsdatum: 2020-02-21
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och byggkontoret
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP

sbf@astorp.se


Camilla Eriksson

Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen

042-640 60

camilla.eriksson@astorp.se


Ola Eriksson

Planarkitekt

042-640 78

ola.eriksson@astorp.se


Niklas Andersson

Planarkitekt

042-642 12

niklas.andersson@astorp.se


Ina Andersson

Planarkitekt

042-640 81

ina.andersson@astorp.se