Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Björnekulla Ås

Björnekulla Ås med utsikt mot stationshuset i Åstorp

Ärendet har diarienummer: KS 2016/337


Granskningsutställning 2019-09-12 - 2019-10-10

 

Planområdet är beläget direkt söder om spårområdet i Åstorps samhälle, där det tidigare låg en syltfabrik.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av både en- och flerbostadshus i kombination med kontor, handel och övrig centrumverksamhet. Planförslaget har sin utgångspunkt i att det på platsen föreslås inrymmas cirka 200-250 nya bostäder.

Platsen har stöd i gällande översiktsplan där den är utpekad som lämpligt förtätningsområde och omfattas också av ett planprogram som godkändes av kommunfullmäktige 2017-06-26. Ett samråd för planförslaget hölls hösten 2017 då ett antal yttranden inkom. Sommaren 2018 inkom en förfrågan om ändring av planförutsättningarna avseende möjlighet till kontor i planområdets östra del och bygg- och miljönämnden beslutade vintern 2018 att tillmötesgå den förfrågan och omarbeta planförslaget till de nya förutsättningarna inför granskningsutställning.

Under tiden 12 september till och med 10 oktober 2019 finns förslag till detaljplan tillgängligt på Åstorps kommuns medborgarkontor, Storgatan 7 i Åstorp. Förslaget finns också på Åstorps bibliotek, Storgatan 28, under deras öppettider.

 

Så här lämnar du synpunkter

Eventuella synpunkter på förslaget till detaljplan ska skriftligen inkomma senast den 10 oktober 2019.

Synpunkter lämnas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Åstorps kommun, 265 80 Åstorp

eller via e-post till sbf@astorp.se

Den sakägare som inte framfört sina synpunkter på förslaget till detaljplan skriftligen senast under granskningen kan förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Senaste publiceringsdatum: 2019-09-12
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och byggkontoret
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP

sbf@astorp.se


Camilla Eriksson

Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen

042-640 60

camilla.eriksson@astorp.se

 

Ola Eriksson

Planarkitekt

042-640 78

ola.eriksson@astorp.se

 

Niklas Andersson

Planarkitekt

042-642 12

niklas.andersson@astorp.se

 

Läs vidare

Översiktsplan

Läs härlänk till annan webbplats

Flygfoto från ovan