Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Medborgardialog

Myndigheter, sakägare, interna samråd

Plan- och bygglagen, som tillkom 1987, lagreglerar att demokratin efterlevs i plansammanhang. Det är därför som alla planprocesser är mycket formella och ofta tar lång tid. När en ny kommunövergripande översiktsplan, fördjupad översiktsplan, detaljplan eller områdesbestämmelse ska göras samråder kommunen med alla som berörs. Det kan till exempel vara olika berörda myndigheter och sakägare. Genom plansamråden kan önskemål och synpunkter övervägas under hela planprocessen och medborgarnas synpunkter bemöts och beaktas.
 
Dessutom är det mycket viktigt att det sker både informella och formella samråd inom kommunens interna verksamheter. Syftet med detta är att de flesta kommunala verksamheter berörs mer eller mindre av att det kontinuerligt sker ny samhällsplanering.

Senaste publiceringsdatum: 2017-04-03
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och byggkontoret
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP

sbf@astorp.se


Camilla Eriksson

Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen

042-640 60

camilla.eriksson@astorp.se


Ola Eriksson

Planarkitekt

042-640 78

ola.eriksson@astorp.se


Niklas Andersson

Planarkitekt

042-642 12

niklas.andersson@astorp.se


Ina Andersson

Planarkitekt

042-640 81

ina.andersson@astorp.se