Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Översiktlig samhällsplanering

Samhällbyggnadsförvaltningens plankontor arbetar med och ansvarar för översiktlig och annan strategisk planering. Det är kommunfullmäktige som antar översiktsplan och fördjupade översiktsplaner. Beslut i övriga strategiska frågor fattas av kommunstyrelsen med kommunstyrelsens arbetsutskott som beredande organ.

Exempel på några områden är

 

  • Översiktsplanering och strategier för långsiktig samhällsutveckling
  • Mellankommunala samråd och frågor inom samhällsplanering
  • Strategiska planeringsfrågor som bland annat rör järnvägs-, vägutveckling, handelsverksamhets- och bostadsutveckling

           

Gällande övergripande planeringsdokument

Bostadsförsörjningprogram (KF 2017)

Detta program beskriver riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning grundat i en analys och i relation till nationella och regionala mål och planer. Det är varje kommuns skyldighet att planera för bostadsförsörjning i kommunen, utifrån lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. I programmet beskrivs även med vilka verktyg kommunen arbetar för en balanserad bostadsmarknad.

 

framsida

FÖP Söderåsen (KF 2002)

En ”FÖP” är en fördjupad översiktsplan som utreder ett större område mer ingående, utifrån ett planeringsperspektiv. FÖP Söderåsen är ett planeringsdokument som tagits fram av de fyra Söderåsen-kommunerna Åstorp, Bjuv, Klippan och Svalöv.

 

framsida

Grönstrukturplan (KF 2011-08-29)

Planen är ett underlag till Översiktsplan 2012. I den beskrivs kommunens tätorters gröna ytor. I grönstrukturplanen finns en kartläggning och inventering av tätorternas park- och naturmark.

 

Vindbruksplan

Vindbruksplan för Åstorps kommun (KF 2013-06-24)

Denna plan är ett tematiskt tillägg till Översiktsplan 2012 och togs fram i samband med översiktsplanen. I den görs en analys av möjligen lämpliga platser för uppförande av vindkraftverk.

 

framsida

Översiktsplan 2012 (KF 2012-10-29)

 

Översiktsplanen är kommunens övergripande strategiska planeringsdokument. Det är en politisk viljeinriktning för hur kommunens mark- och vattenområden ska utvecklas framöver.

 

I plan- och bygglagen (2010:900) regleras att ”det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten”, något som brukar kallas för att kommunen har planmonopol. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Därför ska kommunfullmäktige varje mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen anses vara aktuell.

 

Åstorps kommuns fullmäktige beslutade 2017-06-26 att översiktsplanen från 2012 är inaktuell och gav Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan.

 

Nu kommer Samhällsbyggnadsförvaltningens plankontor att börja planera arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, vilket är något som kommer att engagera politiker, tjänstepersoner, kommuninvånare, regionala och statliga aktörer samt andra aktiva inom kommunen såsom föreningar och organisationer.

 

Så här ser processen med att ta fram en översiktsplan ut:

 

• Aktualitetsprövning: en gång under mandattiden ska kommunfullmäktige besluta om planens aktualitet; är planen aktuell eller ska den revideras/göras om?

 

• Utarbetande av förslag till översiktsplan i dialog med berörda parter. En miljöbedömning görs, vilken sannolikt resulterar i att en miljökonsekvensbeskrivning av planförslaget ska göras.

 

• Samråd: granskning av planförslaget med miljökonsekvensbeskrivning.

 

• Samrådsredogörelse: en sammanställning av synpunkterna på planförslaget.

 

• Revidering och vidareutvecklande av planförslaget.

 

• Utställning och granskning: Planförslaget ställs ut och granskas.

 

• Särskilt utlåtande: en sammanställning av synpunkterna på planförslaget.

 

• Revidering och vidareutvecklande av planförslaget.

 

• Om planförslaget ändras väsentligt ska det ställas ut på nytt.

 

• Antagande: Kommunfullmäktige antar översiktsplanen.

 

• Laga kraft.


Senaste publiceringsdatum: 2018-01-23
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och byggkontoret
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP

sbf@astorp.se


Camilla Eriksson

Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen

042-640 60

camilla.eriksson@astorp.se


Ola Eriksson

Planarkitekt

042-640 78

ola.eriksson@astorp.se


Niklas Andersson

Planarkitekt

042-642 12

niklas.andersson@astorp.se


Ina Andersson

Planarkitekt

042-640 81

ina.andersson@astorp.se