Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Centrum 2.0

Om projektet

Projekt Centrum 2.0 handlar om att låta alla centrumaktörer och medborgarna vara med och forma en gemensam vision och tillhörande strategier.

 
Åstorps kommun har många anledningar att ta sig an och leda utmaningen att få Åstorps centrum på rätt kurs inför framtiden. Flera centrumaspekter, såsom service och handel, stadsmiljöfrågor, bostadsbyggande, kulturutveckling med mera står inför behov av nytänkande och framtidsplanering. Flera av aspekterna är tydligt beroende av och relaterade till varandra varför det har setts som nödvändigt att som utgångspunkt samla sig och forma en gemensam framtidsvision att styra mot.

Utifrån Åstorps kommuns perspektiv är projektet tydligt kopplat till kommunens vision "Åstorps — Söderåsstaden där människor och företag möts och växer" i att utveckla mötesplatsen centrum. Projektet knyter an till flera mål och fokusområden och centrum är också tydligt utpekat i Översiktsplan 2012.


Syftet med Centrum 2.0 är att skapa en gemensam vision att arbeta mot tillsammans!


Kommunen är en av många aktörer i detta viktiga arbete. Kommunen tar nu ansvaret för att samordna och driva på centrumutvecklingen för att fånga upp och ta till vara det engagemang och den kreativitet som finns kring Åstorps centrum bland handlare, företagare, medborgare, föreningar, fastighetsägare med flera.

Centrum 2.0, Åstorp


Senaste publiceringsdatum: 2017-07-26
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Tekniska kontoret

tekniska@astorp.se


Storgatan 7
265 80  ÅSTORP
Tel. 042-640 00


Felanmälan »

Journummer »Läs gärna förslaget till handlingsplan, ladda ner härPDF (pdf, 2 MB)!

Inspiration

Konsultföretaget Tyréns har gjort en nuläges- och omvärldsanalys åt oss.

RapportenPDF (pdf, 2.2 MB)


Elisabeth Möllerström har skrivit sitt examensarbete inom landskapsarkitektur vid SLU Alnarp om kopplingen Åstorp - Söderåsen.

SöderåslänkenPDF (pdf, 97.1 MB)

Synpunkter

Mail med synpunkter, tankar och idéer går bra att skicka till centrum@astorp.se

Vi finns också på facebook! www.facebook.com/astorpscentrumlänk till annan webbplats